Bài Tập Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Có Lời Giải

Bạn đang muốn tìm ᴄáᴄ tập truу ᴠấn SQL ᴄó lời giải để tham khảo ᴠà họᴄ tập dựa ᴠào đó để lấу thêm ᴄáᴄh giải bài tập SQL kháᴄ ? Hôm naу ѕuᴄmanhngoibut.ᴄom.ᴠn хin tổng hợp ᴄáᴄ bài tập SQL ᴄó lời giải để ᴄhúng ta tham khảo nhé .

Bạn đang xem: Bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu có lời giải

Bạn đang хem: Bài tập hệ quản trị ᴄơ ѕở dữ liệu ѕql ᴄó lời giải

Bạn đang xem: Bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql


*

… Sau kết thúc môn học SQL, với vốn kiến thức tích lũy trình học thực hành, nhóm chúng em xin nhận thực đề tài : Xây dựng phần mềm quản điểmhọc tập theo hệ thống đào tạo theo tín chỉ Đây đề … Chương 1: Khảo sát toán, phân tích thiết kế hệ thống I Khảo sát toán Sau tiến hành khảo sát thực tế hệ thống quản điểm sinh viên theo hệ thống đào tạo theo tín trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, nhóm … *from ketquathi 11 Tạo thủ tục xem điểm theo danh sách lớp Thủ tục cho phép ta xem điểm thành phần môn học theo danh sách lớp, ta mở rộng thành xem điểm môn theo danh sách lớp Theo điểm TB lớp create…

Đang xem: Bài tập lớn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu


*

*

*

*

Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu … K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu … K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu… … Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu … K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu … K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng Máy Tính K55 Bài tập lớn môn Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu… … đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Với thuộc tính phức hợp (ghép): thành phần chuyển thành thuộc tính quan hệ Với thuộc tính đa trị: thực thể chuyển thành quan hệ Một quan hệ chứa … chuyển đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Mỗi kiểu thực thể thông thường chuyển thành quan hệ (bảng) Khoá kiểu thực thể trở thành khoá bảng Các thuộc tính kiểu thực thể trở thành cột bảng … entity) Mỗi thực thể yếu chuyển thành quan hệ Thuộc tính xác định kiểu thực thể chủ đưa vào thuộc tính quan hệ Khóa cuả quan hệ= thuộc tính xác định thực thể chủ + thuộc tính xác định thực thể yếu…


… Nhân viên Lớp con: Quản lý, kế toán, thư ký… Lớp cha: Nhân viên Lớp cha: loại thực thể bao gồm số thực thể riêng biệt thể mô hình liệu Lớp con: thực thể có vai trò riêng biệt thành viên lớp cha … CONTRACT thực thể có giá trị thuộc thuộc tính trên, thuộc tính lại để trống Cách 2: Tạo kiểu thực thể riêng biệt cho loại nhân viên không tận dụng thuộc tính chung 3NN HeCSDL Lớp cha/lớp Ví dụ Quản … (Supertype subtype) Siêu kiểu (supertype): kiểu thực thể tổng quát có mối liên kết với hay nhiều kiểu Kiểu (subtype): phân nhóm từ kiểu thực thể thành nhiều kiểu thực thể 6NN HeCSDL Mô hình Attributes… … hàm tập hợp (Aggregate function) Tên hàm SUM Ý nghĩa Tính tổng số MIN Trả giá trị nhỏ MAX Trả giá trị lớn AVG Tính giá trị trung bình COUNT Đếm số phần tử (not null) Được dùng để tổng kết giá trị … mà kết trả giá trị đơn (single value) tập giá trị đặt lồng vào bên lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, hay DELETE, hay bên truy vấn khác Subquery dùng nơi mà biểu thức phép dùng Subquery thực thi chậm … danh sách (list) hay nhiều giá trị bao gồm mệnh đề GROUP BY hay HAVING 38NN HCSDL 38 Subquery với toán tử so sánh >ALL có nghĩa lớn giá trị >ANY có nghĩa lớn giá trị Vd: >ALL (1, 2, 3) lớn >ANY… … lược đồ quan hệ R(U), r quan hệ R, X Y tập thuộc tính U Định nghĩa: Phụ thuộc hàm (FD) f: X Y lược đồ quan hệ R giá trị X r có quan hệ xác với giá trị Y r Nghĩa r có giá trị X có giá trị Y ∀t1, … quan hệ Q giả sử F tập phụ thuộc hàm Q, tập thuộc tính X ⊆ Q+ Bao đóng tập thuộc tính X tập + XF ) phụ thuộc hàm F ký hiệu X+ (hoặc tập tất thuộc tính A ⊆ Q+ suy từ X dựa vào phụ thuộc hàm F hệ … Q từ tập S NN HeCSDL 38 V í dụ NN HeCSDL 39 Phương pháp tìm khóa Xác định tập bắt buộc phải có khóa (tập thuộc tính trừ vế phải) Xác định tập thuộc tính cần phải thử tập (loại bỏ tập từ tập thuộc… … thuật dùng để tạo tập quan hệ có đặc điểm mong muốn dựa vào yêu cầu liệu nghiệp vụ Mục đích: loại bỏ bất thường (anomaly) quan hệ để có quan hệ có cấu trúc tốt hơn, nhỏ Quan hệ có cấu trúc tốt … quan hệ R 3NF tập phụ thuộc hàm F R dạng chuẩn phụ thuộc hàm X->A với A ∉ X X siêu khóa R A thuộc tính khóa HeCSDL 24 24NN Biến đổi thành dạng chuẩn Loại bỏ phụ thuộc bắc cầu quan hệ tạo quan hệ … Form) Lược đồ quan hệ R dạng 2NF tập phụ thuộc hàm F nếu: R dạng chuẩn Mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa R Nếu quan hệ R có khóa đơn đương nhiên quan hệ dạng chuẩn 17NN… … rã… Cho quan hệ r Phân rã thành quan hệ 9NN HeCSDL …Ví dụ phân rã Kết nối tự nhiên quan hệ phân rã này: Có không thuộc quan hệ gốc ban đầu 10NN HeCSDL 10 Phân rã không mát thông tin Thực tế nhận … phân rã, CSDL không lưu trữ quan hệ r mà lưu lại quan hệ chiếu r1, , rn CSDL phải có khả khôi phục lại quan hệ gốc r từ quan hệ chiếu Nếu không khôi phục lại quan hệ r việc phân rã không biểu diễn … phân rã quan hệ Phân rã quan hệ r lược đồ R, cho tập hợp quan hệ πU1(r) rn = πUn(r) r1 = r2 = πU2(r),… 6NN HeCSDL Phân rã không mát thông tin(Lossless decomposition) Khảo sát quan hệ r phân rã… … BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER Module 1: Nội dung kiến thức thực hành: SQL SerVer Management Studio  Tạo quản lý CSDL Phần 1: SQL Server Management … _data1 thành 50 MB Tương tự tăng SIZE tập tin QuanLyDeAn _log thành 10 MB Nếu Management Studio để thay đổi SIZE tập tin bạn làm nào? IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER … datatype, liệt kê IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER – Các system datatype SQL Server lưu trữ Table CSDL – Các User-defined datatype SQL Server lưu trữ Table CSDL…

… thức cho hệ mai sau Trân trọng TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2014 Nhóm sinh viên thực Trần Nhật Tiền 111110143 Cáp Thị Hăng 11110039 MỤC LỤC NỘI DUNG THỰC HIỆN Database diagram: sở liệu gồm … tĩnh cho hai máy Ping kết nối để kiểm tra kết nối thành công hay không Bước 2: Oracle máy client truy cập vào sở liệu máy server, bước mô tả hình bên 21 Mặt khác: Khi ta muốn kết nối máy client … nhận hai giá trị “Nam”, “Nu” 2.2 Ràng buộc bảng Phong:  Câu lệnh CONSTRAINT PHONG_CHK1 CHECK (TinhTrang=1 or TinhTrang =0)  Giải thích: Ràng buộc cho phép trường “TinhTrang” nhận giá trị 2.3 Ràng… Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau


Bài tập tiếng việt lớp 1 đèn giao thông

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Điều em cần biết được biên soạn để giúp các em HS học tập tốt môn Tiếng Việt lớp 1, đồng thời trở thành ...


Phun thêu tán bột lông mày ở đâu đẹp

Phun mày tán bột là phương pháp giúp làm đẹp lông mày của chị em, khắc phục các nhược điểm như: mày thưa, ngắn, lông mày mỏng,…. Vậy bạn đã biết phun ...


Bài tập về lực hướng tâm có đáp an
Bài tập cuối chương vii trang 42

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 7 trang 42 chi tiết bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh dễ dàng ...


Shop bán quần jean nữ đẹp ở Thủ Đức

Bạn đang muốn tìm một địa chỉ shop quần jeans nữ đẹp, giá tốt tại TPHCM. Với xu hướng thời trang hiện nay, quần jeans đã trở thành một phần thời trang ...

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Trồng Sen Đá Từ Lá Cực Đơn Giản Vài Bước Tại Nhà


Vị sao trong quá trình bào chế thuốc viên nén người ta lại tiến hành thử độ rã của viên

Mục lục Mục đích của sản xuất viên nén là chế tạo hàng loạt viên nén ở quy mô công nghiệp. Các thành phẩm được sản xuất ở quy mô này phải đạt ...


Bài tập tiếng anh lớp 7 lưu hoằng trí
Các dòng máy xông mặt Panasonic

Đối với các chị em thường xuyên phải ra ngoài xã giao thì việc chăm sóc làn da vô cùng cần thiết. Xông hơi mặt chính là một trong những bước mà chị em nên ...


Top 20 cửa hàng balo đẹp Huyện Kim Sơn Ninh Bình 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng balo đẹp Huyện Kim Sơn Ninh Bình 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Siêu Thị Điện Máy ...


Thuốc viacoram 3 5mg/2 5mg giá bao nhiêu

Bảng giá Thuốc Viacoram 3.5Mg/2.5Mg hộp 1 lọ x 30 viên mới nhất tháng 06/2022: ✅ Giá kê khai/bán buôn dự kiến ✅ Giá bán online ✅ Giá bán tại nhà thuốc. Thông ...