Củng cố kiến thức

- cơ chế 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng nhiều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Củng cố kiến thức

- lý lẽ 2: những nguyên tố tất cả cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- nguyên lý 3: các nguyên tố có cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được bố trí thành một cột.

+ Electron hóa trị là các electron có khả năng tham gia hình thành links hóa học tập (electron phần bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế quanh đó cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố hóa học được xếp vào một ô của bảng hotline là ô nguyên tố.

- Số máy tự của ô thành phần đúng ngay số hiệu nguyên tử của nhân tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) trình làng các chu kì

- Chu kì 1: có 2 yếu tắc $H,(Z=1)$ cho $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: tất cả 8 thành phần $Li,(Z=3)$ mang lại $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: có 8 nguyên tố $Na,(Z=11)$ mang đến $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: gồm 18 yếu tắc $K,(Z=19)$ mang đến $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 yếu tắc $Rb,(Z=37)$ đến $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: bao gồm 32 nhân tố $Cs,(Z=55)$ mang đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bắt đầu từ nguyên tố $Fr,(Z=87)$ cho nguyên tố bao gồm $Z=110$, đó là một chu kì chưa hoàn thành.

Xem thêm: Cách Làm Hoa Cẩm Chướng Bằng Giấy Nhún Cực Dễ Làm, Làm Hoa Cẩm Chướng Bằng Giấy

c) Phân các loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là những chu kì lớn.

$ Rightarrow$ nhận xét:

- những nguyên tố trong cùng chu kì có số lớp electron cân nhau và ngay số thứ tự của chu kì.

- khởi đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 họ nguyên tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan với Actini.

+ họ Lantan: bao gồm 14 nguyên tố lép vế $La,(Z=57)$ trực thuộc chu kì 6.

+ họ Actini: tất cả 14 nguyên tố sau $Ac,(Z=89)$ trực thuộc chu kì 7.

3. đội nguyên tố

a) Định nghĩa

- team nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự như nhau, cho nên có đặc thù hóa học gần giống nhau cùng được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 đội A (đánh số tự IA đến VIIIA) và 8 team B (đánh số trường đoản cú IB cho VIIIB). Mỗi nhóm là 1 trong những cột, riêng team VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố vào cùng một đội có số electron hóa trị đều bằng nhau và thông qua số thứ tự của group (trừ nhị cột cuối của nhóm VIIIB).

* team A:

- đội A có 8 đội từ IA đến VIIIA.

- những nguyên tố nhóm A tất cả nguyên tố $s$ cùng nguyên tố $p$:

+ yếu tố $s$: nhóm IA (nhóm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim các loại kiềm thổ).

+ nguyên tố $p$: team IIIA mang lại VIIIA (trừ $He$).

- STT team = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số sản phẩm tự của group $A = a + b$

$ longrightarrow$ nếu $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ trường hợp $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ trường hợp $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* nhóm B:

- team B tất cả 8 team được đánh số từ IIIB mang đến VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang bắt buộc trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

- team B gồm những nguyên tố $d$ với nguyên tố $f$ (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT đội = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)