Cơ sở dữ liệu trong mysql sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cài đặt MySQL trên Windows và sử dụng MySQL để cài đặt cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Cài đặt MySQL

Trước khi thực hiện cài đặt mysqlchúng ta phải cài đặt các gói phần mềm nhưMicrosoft .NET Framework 4 Client Profile (Tập tindotNetFx40_Client_setup.exe),Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (Tập tinvcredist_x64.exe nếu hệ điều hành 64-bit, tập tinvcredist_x86.exe nếu sử dụng hệ điều hành 32-bit). Các bạn có thể tải gói cài đặt mysql

Để cài đặt MySQL, chúng ta nhấn đúp vào tập tinmysql-installer-community-5.7.9.1.msi để tiến hành cài đặt mysql và bên dưới là cliphướng dẫn cài đặt mysql

Đang xem: Cách tạo cơ sở dữ liệu trong mysql workbench

Sau khi cài đặt thành công MySQL, chúng ta sẽ sử dụng MySQL Workbench để kết nối đến MySQL server và thực hiện tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm dữ liệu, truy vấn dữ liệu, ….

*

Cơ sở dữ liệu trong mysql – Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập vào MySQL

*

Sau khi đăng nhập thành công

*

Bước 2: Tạo cơ sở dữ liệu

Create Database Tên_CSDL

Xem thêm:

*

Sau khi tạo thành công

*

Bước 3: Tạo bảng

Bước 4: Thêm dữ liệu

Bước 5: Xem dữ liệu

Xem thêm:

Cơ sở dữ liệu trong mysql –Bài tập thực hành

Câu 1: Tạo cơ sở dữ liệu QuanLySinhVien

Câu 2: Tạo bảng

Câu 3: Thêm dữ liệu

Câu 4: Cập nhật dữ liệu

Câu 5: Xem dữ liệu

Cho biết mã sinh viên,mã môn học và điểm thi của những sinh viên học môn MCB
Cho biết mã sinh viên,mã môn học và điểm thi của những sinh viên có điểm thi từ 8 đến 10
Cho biết mã sinh viên,tên sinh viên và điểm thi của những sinh viên học môn THVP và điểm thi từ 5 trở lên
Cho biết thông tin của những sinh viên thuộc lớp 11CCHT04 và giới tính là Nữ
Cho biết thông tin của những sinh viên có họ Trần
Cho biết mã sinh viên, tên sinh viên và điểm trung bình theo từng sinh viên
Đếm số sinh viên nam
Hiển thịđiểm thành phần của sinh viên theo thứ tự giảm dần theo điểm thi của môn MCB
Cho biết sỉ số sinh viên của từng lớp
Cho biết mã lớp và tên lớp của những lớp chưa có sinh viên đăng ký học (tức là mã lớp chưa tồn tại trong bảng sinh viên)
Cho biết thông tin của những giảng viên chưa tham gia giảng dạy (tức mã giảng viên chưa tồn tại trong bảng phân công)
Cho biết số sinh viên thi lại (thi lần 2) môn cơ sở dữ liệu
Cho biết những sinh viên có năm sinh là 1993
Cho biết tên sinh viên, mã sinh viên, tên môn học, tên lớp, tên khoa và điểm thi của sinh viên có mã số là 91110010004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *