Bạn có biết?

*
*

“+encodeURIComponent(u))” href=”javascript: ;” title=”Buzz to Yahoo”>

*
*
*
*
*
*

Hướng dẫn sơ lược về cách thức tính điểm trung bình chung học tập và điểm trung bình chung tích luỹ, xếp loại tốt nghiệp.

Theo Sổ tay sinh viên – Quy định về đào tạo, công thức chung để tính điểmtrung bình chung học tập theo kỳ, năm và điểm trung bình chung tích luỹ, điểm trung bình chung tích luỹ toàn khóa đều là công thức sau, chỉ khác là các điểm nào sẽ tham gia vào tính toán.

Đang xem: Cách tính điểm trung bình chung học kỳ

Tính điểm trung bình chung học tập và điểm trung bình chung tích luỹ :

Trong đó:

+ A là điểm trung bình chung tích luỹ.

+ ailà điểm của học phần thứ i.

+ nilà số tín chỉ của học phần thứ i.

+ n là tổng số học phần.

Lưu ý:

1. Căn cứ vào Khung chương trình (vp.ucozfree.com.edu.vn > Tra cứu > Kết quả học tập > Khung chương trình) các môn không tham gia tính điểm trung bình sẽ được loại bỏ để không tham gia vào tính Trung bình.

Xem thêm:

2. Điểm môn học tham gia vào tính toán sẽ là Điểm tổng hợp, trong trường hợp tính toán điểm trung bình thang 4 thì điểm tổng hợp môn học phải được quy đổi về thang điểm 4 sau đó mới tham gia vào tính toán trung bình. Bảng quy đổi như sau:

Thang điểm 10
Thang điểm 4
8,5 đến 10
4
7,0 đến 8,4
3
5,5 đến 6,9
2
4,0 đến 5,4
1
Dưới 4
0

Do việc quy đổi này lên sẽ có những trường hợp điểm trung bình thang 10 cao hơn nhưng điểm trung bình thang 4 thấp hơn. Ví dụ: SV1 có trung bình thang 10 SV2.

Sinh viên
Điểm 1 (thang 10)
Điểm 2 (thang 10)
TB (thang 10)

Điểm 1 (thang 4)
Điểm 2 (thang 4)
TB (thang 4)
SV1
8.5
8.7
8.6
4
4
4
SV2
8.4
10
9.2
3
4
3.5

3. Tính điểm Trung bình học tập theo học kỳ: Các môn học trong học kỳ sẽ tham gia vào tính toán, các môn học trong kỳ ngoài chương trình khung cũng tham gia tính toán, các điểm cải thiện cho lần học trong kỳ cũng sẽ tham gia vào tính toán. Các môn sẽ không tham gia vào tính toán: Môn được quy định không tham gia tính Trung bình, môn cải thiện cho lần học khác học kỳ.

4. Tương tự như theo học kỳ, tính điểm Trung bình học tập theo năm: Các môn học trong năm sẽ tham gia vào tính toán, các môn học trong năm ngoài chương trình khung cũng tham gia tính toán, các điểm cải thiện cho lần học trong năm cũng sẽ tham gia vào tính toán. Các môn sẽ không tham gia vào tính toán: Môn được quy định không tham gia tính Trung bình, môn cải thiện cho lần học khác năm học.

5. Điểm cải thiện cho lần học trong kỳ, năm sẽ tham gia vào tính trung bình học tập học kỳ, năm. Điểm cải thiện cho lần học khác kỳ, năm sẽ chỉ tham gia vào tính trung bình tích lũy, điểm trung bình học tập kỳ,năm trước sẽ không được tính toán lại lên điểm cải thiện này sẽ chưa làm thay đổi điểm trung bình học tập kỳ, năm.

6. Điểm trung bình tích lũy: Các môn đã học trong khóa học có quy định tham gia tính trung bình sẽ tham gia vào tính toán, Các môn có nhiều đầu điểm chỉ lấy điểm cao nhất, Các môn ngoài chương trình sẽ không tham gia tính toán. Điểm tốt nghiệp không tham gia vào tính toán. Điểm trung bình tích lũy dùng để xét điều kiện thực tập tốt nghiệp, điều kiện tốt nghiệp.

Xem thêm:

7. Điểm trung bình tích lũy toàn khóa: cách tính tương tự như điểm trung bình tích lũy, khác nhau là điểm trung bình tích lũy toàn khóa bao gồm cả điểm tốt nghiệp. Điểm trung bình tích lũy toàn khóa dùng để xếp loại tốt nghiệp (cấp bằng) và in trong bảng điểm cấp cho sinh viên khi ra trường.

8.Xếp loại tốt nghiệp: Loại tốt nghiệp được xếp theo điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *