Chuyển cột dọc thành cột ngang trong excel

Bạn sẽ gặp gỡ bảng tính tất cả chiều ngang dài với mong mỏi đưa thành bảng tính tất cả theo hướng dọc nhằm quan sát và theo dõi dễ dàng rộng. Vậy, bản thân sẽ chia sẻ với các bạn phương pháp để gửi dữ liệu bảng tính tất cả chiều ngang thành dọc hoặc ngược chở lại vào Excel.

Bằng phương pháp áp dụng hàm TRANPOSE trong Excel, thì vấn đề gửi chiều đến bảng tính sẽ tương đối tiện lợi. Và trong bài viết này đã chia sẻ với các bạn biện pháp TRANPOSE dễ dàng hơn nữa tốt kết hợp áp dụng cả 2 TRANPOSE giỏi phối hợp TRANPOSE với ĐK IF nhằm bắt dữ liệu.

Hàm TRANPOSE