ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 8

Dưới đây là nội dungĐề soát sổ 45 phútmônTin học lớp 8 học kì 1đượcucozfree.comxem tư vấn cùng biên tập. Đề được thiết kế theo phong cách phong phú và đa dạng nhằm góp những em làm thân quen với rất nhiều dạng bài xích. Nội dung các câu hỏi trong đề luân phiên quanh mang đến phần1về Lập trình solo giản. Đề soát sổ tất cả giải đáp giải chi tiết tiện cho những em trong việc so sánh cùng với kết quả bài nấu thử của chính bản thân mình. Mời các em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 8


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC năm nhâm thìn – 2017

MÔN: TIN HỌC 8

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

* A. Hãy khoanh tròn vào vần âm in hoa đứng trước câu trả lời đúng tuyệt nhất (3 điểm - mỗi câu đúng 0.25điểm)

Câu 1. Trong các tự sau, từ làm sao chưa hẳn là tự khóa?

A. CT_Dau_tien B. End C. Program D. Begin

Câu 2. Ngôn ngữ dùng làm viết các lịch trình laptop là?

A. Ngôn ngữ dịch B. Ngôn ngữ chương thơm trình

C. Ngôn ngữ lập trình D. Ngôn ngữ máy

Câu 3. Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phnghiền toán số học vào Pascal là?

A. + , - , * , / B. + , - , x , /

C. + , * , , hack D. + , - , * , :

Câu 4. Cấu trúc phổ biến của một chương trình tất cả đông đảo phần nào?

A. Phần thân B. Phần knhì báo

C. Phần kết D. Cả A cùng B hầu như đúng

Câu 5. Cho các câu lệnh sau: x:=2; y:=5; z:=x+y; Hãy cho thấy thêm sau khoản thời gian tiến hành

các câu lệnh bên trên cực hiếm của z bởi bao nhiêu?

A. 2 B. 7 C. 5 D. 0

Câu 6. Trong các thương hiệu tiếp sau đây, tên làm sao hợp lệ vào ngôn ngữ Pascal?

A. VongThe B. 2B C. Lop 8A D. Uses

Câu 7. Các chương trình Pascal sau đây, lịch trình làm sao vừa lòng lệ?

A. begin

kết thúc.

B. begin

program CT_Dau_tien;

writeln(‘Chao cac ban’);

end.

C. begin

writeln(‘Chao cac ban’);

end.

D. program CT_Dau_tien;

writeln(‘Chao cac ban’);

Câu 8. Trong Pascal, knhì báo như thế nào dưới đây làđúng?

A. conts x: real; B. var x: integer;

C. var R=30; D. var 4hs: integer;

Câu 9. Trong môi trường Pascal, phxay đối chiếu như thế nào sau đó là đúng?

A. x ≥ (m + 1) / (5*a) B. x > (x - 6) / (3 * x - 2)

C. (2 * x – 5) ≠ 10 D. ax + b = 0

Câu 10. Kết quả của phxay toán thù 22 mod 4 là bao nhiêu?

A. 2 B. 5.5 C. 5 D. 0.5

Câu 11.

Xem thêm: Có Thể ThiếT LậP Firewall Trong Hệ ĐiềU HàNh Windows Bằng Cách? ?

Chương trình là?

A. Là một hàng các lệnh cơ mà máy tính hoàn toàn có thể đọc với tiến hành được

B. Là trả lời máy tính triển khai các các bước tuyệt giải một bài bác toán nạm thể

C. Là môi trường thiên nhiên nhằm laptop hoàn toàn có thể đọc với thực hiện được

D. Là ngữ điệu dùng để làm viết những chương trình sản phẩm tính

Câu 12. Cú pháp lệnh gán quý hiếm đến biến hóa vào Pascal là?

A. = ;

C. := ;

B. := ;

D. = ;

B. Các phát biểu sau đúng tốt sai? Nếu đúng ghi lại X vào “Đúng”, Nếu không đúng đánh dấu X vào Sai” (mỗi câu chọn đúng được 0.5 điểm)

Phát biểu

Đúng

Sai

1. Nội dung bên trong cặp lốt ghi chú và bị bỏ qua mất khi dịch chương trình.

2. Pascal phân minh chữ hoa, chữ hay.

3. Dấu chnóng phẩy ( ; ) dùng để phân cách các lệnh trong công tác Pascal.

C. Hãy cho thấy thêm công dụng sau khi triển khai các câu lệnh sau: (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)

Câu lệnh

Kết quả

1. writeln(‘15 + 10 = ’ , 15 + 10);

........................................................

2. Cho các câu lệnh sau: x : = 2; y := x + 1 z := y + x; S := x + y + z;Kết trái S bởi bao nhiêu?

........................................................

3. writeln(’ 16 div 2 = ’ , 16 div 2);

........................................................

II. PHẦN TỰ LUẬN (4đ)

Câu 1. Viết các biểu thức toán sau đây bằng các kí hiệu trong Pascal

a. (trăng tròn . 7 – 19 + 15 ) b.(x > 10 - 3x)

c. (9-frac5+34+(7-2)+4+frac255) d.((25 - 9) eq 10)

Câu 2. Hãy liệt kê các lỗi nếu tất cả vào lịch trình dưới đây với sửa lại mang đến đúng.

program tinc tong ;

uses crt ;

var a, b, tong := integer ;

begin

clrscr ;

writeln ( ‘ Nhap so a = ’ );

readln (a) ;

writeln ( ‘ Nhap so b = ’ ) ;

readln (b) ;

tong = a + b ;

writeln ( ‘ Tong cua nhì so a va b la: ’ , tong ) ;

readln ;

end

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

-------------HẾT-----------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

* A. Hãy khoanh tròn vào vần âm in hoa đứng trước câu trả lời đúng tốt nhất (3 điểm - từng câu đúng 0.25điểm)

Câu 1. A Câu 5. B Câu 9. B

Câu 2. C Câu 6. A Câu 10. A

Câu 3. A Câu 7. B Câu 11. A

Câu 4. D Câu 8. B Câu 12. B

B. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu đúng lưu lại X vào “Đúng”, Nếu không đúng khắc ghi X vào Sai” (mỗi câu lựa chọn đúng được 0.5 điểm)

1 – Đ 2 – S 3 – Đ

C. Hãy cho biết thêm công dụng sau khi tiến hành những câu lệnh sau: (mỗi câu đúng được 0.5 điểm)

1. 15 + 10 = 25

2. 10

3. 16 div 2 = 8

-- coi không hề thiếu ngôn từ tại phần coi online hoặc sở hữu về --

Nội dung bên trên chỉ trích dẫn một phần ngôn từ trongĐề kiểm tra 1 tiết học tập kì 1mônTin học tập 8 năm 2017 có đáp án.Để coi được cục bộ nội dung thắc mắc vào đề thi, các em vui miệng lựa chọn chức năngxem onlinehoặcđăng nhập tài khoảnbên trên trangucozfree.comđể thiết lập đề thi về đồ vật tìm hiểu thêm nhé.