Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Nguyên A Là Gì

Hãy nhập câu hỏi của bạn, ucozfree.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gìa)giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì?

b)giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương?số nguyên âm?số 0?

a) GTTĐ của số nguyên a là khoảng cach từ a đến điểm 0 trên trụ số( nếu có trục số)

b) - Gía trị tuyệt đối của a khi là số nguyên dương là chính nó.

-Gía trị tuyệt đối của a khi là số nguyên âm là số đối của nó ( và là một số nguyên dương).

Xem thêm: Sen Đá Bông Hồng Đen Cỡ To, Sen Đá Bông Hồng Đen Và Cách Chăm Sóc Tốt Nhất

- Gía trị tuyệt đối của số nguyên a khi bắng 0 là 0giá trị tuyệt đối của số nguyên a là một số =a nếu a là một số nguyên dương và =-a nếu a là một số nguyên âm và =0 nếu a=0


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì ?

b) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? số 0 ?

Đọc tiếp...

a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách của điểm a và điểm 0 trên trục số

b) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a không thể là số nguyên âm

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số 0


a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì ?

Trả lời: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ a đến điểm 0 trên trục số (nếu có trục số).

b) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? số 0 ?

Trả lời: Gía trị tuyệt đối của một số nguyên a sẽ là số dương (trừ số 0, giá trị tuyệt đối của 0 bằng 0)

Không bao giờ giá trị tuyệt đối của số nguyên a là số nguyên âm.


a) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số . b) Giá trị tuyệt đối của a chỉ có thể là số nguyên dương hoặc 0 .


1.a) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì?

b) Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số âm ? Số 0?

Đọc tiếp...


Kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗