Hướng dẫn xây dựng website bán hàng bằng php

- Bảng sản phẩm: id trường đoản cú tăng, tiêu đề, giá chỉ bán, link hình ảnh, nội dung, ngày tạo, ngày sửa, id danh mục

Yêu ước thiết kế:

- Trang admin gồm các công dụng sau

1) Thêm/sửa/xoá + hiển thị danh sách danh mục sản phẩm

2) Thêm/sửa/xoá + hiển thị danh mục sản phẩm

- Trang Frontend có các chức năng sau

1) Trang home => Hiển thị danh sach danh mục thành phầm => Khi người dùng click vào từng hạng mục => gọi tới trang danhmuc.php

2) Trang danhmuc.php => hiển thị danh sách sản phẩm trong hạng mục đó

3) khi click vào từng sản phẩm => Hiển thị ra trang chi tiết sản phẩm

P/S: áp dụng bootstrap/jquery kiến tạo website (nhanh và đẹp)


Bạn đang xem: Hướng dẫn xây dựng website bán hàng bằng php

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Cổ Phần technology ZicZac Việt Nam.

Thiết kế webiste chuyên nghiệp hóa Thiết kế phần mềm quản trị xây đắp ứng dụng Android kiến thiết ứng dụng IOS thi công Web App cung cấp Digital Marketing cung cấp quảng cáo Google Ads cung ứng quảng cáo Facebook Ads cung ứng SEO website


*

Xem thêm: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Ngày 21 Tháng 8 /2020 Hôm Nay Thứ 6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o3MzZoTreVc-v9WtBPJZ7dEOj7oiZkENilcec2D45Nk/edit?usp=sharing


*

*

#utility.php

abc\okok//abcokok (user) -> abcokok (server) -> sql (abcokok) -> xuat hien ky tu -> ky tu dac biet -> error query//abcokok (user) -> abcokok (server) -> convert -> abc\okok -> sql (abc\okok) -> chinh xac$str = str_replace("\", "\\", $str);//abc"okok -> abc"okok//abc"okok (user) -> abc"okok (server) -> sql (abc"okok) -> xuat hien ky tu -> ky tu dac biet -> error query//abc"okok (user) -> abc"okok (server) -> convert -> abc"okok -> sql (abc"okok) -> chinh xac$str = str_replace(""", "\"", $str);return $str;}function authenToken() if (isset($_SESSION<"user">)) return $_SESSION<"user">;$token = getCOOKIE("token");if (empty($token)) return null;$sql = "select users.* from users, login_tokens where users.id = login_tokens.id_user và login_tokens.token = "$token"";$result = executeResult($sql);if ($result != null && count($result) > 0) $_SESSION<"user"> = $result<0>;return $result<0>;return null;function getPOST($key) $value = "";if (isset($_POST<$key>)) $value = $_POST<$key>;return fixSqlInjection($value);function getCOOKIE($key) $value = "";if (isset($_COOKIE<$key>)) $value = $_COOKIE<$key>;return fixSqlInjection($value);function getGET($key) $value = "";if (isset($_GET<$key>)) $value = $_GET<$key>;return fixSqlInjection($value);function md5Security($pwd) return md5(md5($pwd).MD5_PRIVATE_KEY);

#dbhelper.php

ko tra ve ket qua. */function execute($sql) //Mo ket noi toi database$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);mysqli_set_charset($conn, "utf8");//Xu ly cau querymysqli_query($conn, $sql);//Dong ket noi databasemysqli_close($conn);/** * Su dung voi cau lenh query: select. */function executeResult($sql, $isSingleRecord = false) //Mo ket noi toi database$conn = mysqli_connect(HOST, USERNAME, PASSWORD, DATABASE);mysqli_set_charset($conn, "utf8");// echo $sql;//Xu ly cau query$resultset = mysqli_query($conn, $sql);// var_dump($resultset);// die();if ($isSingleRecord) $data = mysqli_fetch_array($resultset, 1); else $data = <>;while (($row = mysqli_fetch_array($resultset, 1)) != null) $data<> = $row;/** * TH: param2 = 1 * $row = < * "id" => 1, * "title" => "1 - apk Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000H", * "thumbnail" => "12321", * ... * >; * * TH: param2 = 2 * $row = <1, "1 - app android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000H", "12321", ...>; *///Dong ket noi databasemysqli_close($conn);return $data;

#config.php

#product.php

1,"msg" => "Thanh cong.">;echo json_encode($res);}function updateProduct() $id = getPOST("id");$title = getPOST("title");$price = getPOST("price");$thumbnail = getPOST("thumbnail");$content = getPOST("content");$sql = "update hàng hóa set title = "$title", price = "$price", thumbnail = "$thumbnail", nội dung = "$content" where id = $id";execute($sql);$res = <"status" => 1,"msg" => "Thanh cong.">;echo json_encode($res);function removeProduct() $id = getPOST("id");$sql = "delete from product where id = $id";execute($sql);$res = <"status" => 1,"msg" => "Thanh cong.">;echo json_encode($res);function showListProduct() $s = getPOST("s");if (!empty($s)) $sql = "select * from product where title = "%$s%" order by title asc"; else $sql = "select * from sản phẩm order by title asc";$data = executeResult($sql);echo json_encode($data);//CRUD - create update delete

#category.php

1,"msg" => "Thanh cong.">;echo json_encode($res);}function updateCategory() $name = getPOST("name");$id = getPOST("id");$sql = "update category mix name = "$name" where id = $id";execute($sql);$res = <"status" => 1,"msg" => "Thanh cong.">;echo json_encode($res);function removeCategory() $id = getPOST("id");$sql = "delete from category where id = $id";execute($sql);$res = <"status" => 1,"msg" => "Thanh cong.">;echo json_encode($res);function showListCategory() $s = getPOST("s");if (!empty($s)) $sql = "select id, name, updated_at from category where name = "%$s%" order by name asc"; else $sql = "select id, name, updated_at from category order by name asc";$data = executeResult($sql);echo json_encode($data);

#readme.txt

B1) đối chiếu database- create database BT1947- create tablescreate table category (id int primary key auto_increment,name varchar(100) not null,created_at datetime,updated_at datetime,href_param varchar(100));create table product (id int primary key auto_increment,title varchar(250) not null,price float,thumbnail varchar(500),content longtext,created_at datetime,updated_at datetime);B2) nhái data -> DONEB3) Phan tich APIB4) Phat trien chuc nang API (server)- Xay dung bo khung chuong trinh- dbconfig.phpdbhelper.php- utilsutility.php- apicategory.phpproduct.php

#config.js

var BASE_URL = "http://localhost/aptech/T2008A/lesson08/server/";// Category APIvar API_CATEGORY = "api/category.php";// sản phẩm API

#category.html

Category Page