Nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++


Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ một tam giác hay không?

Hỏi:

Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ một tam giác hay không?

Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ một tam giác hay không?

Đáp:

maingoc:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

readln(a);

readln(b);

readln(c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then write(a,’,’,b,’,’,c,’ la 3 canh cua tam giac’) else write(a,’,’,b,’,’,c,’ khong la 3 canh cua tam giac’);

readln;

end.

Bạn đang xem: Nhập vào 3 số abc. kiểm tra đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không c++

mk Ɩàm hơi dài ở phần write nếu k thik thì bạn có thể rút gọn nhé

maingoc:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

readln(a);

readln(b);

readln(c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then write(a,’,’,b,’,’,c,’ la 3 canh cua tam giac’) else write(a,’,’,b,’,’,c,’ khong la 3 canh cua tam giac’);

readln;

end.

mk Ɩàm hơi dài ở phần write nếu k thik thì bạn có thể rút gọn nhé

maingoc:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

readln(a);


readln(b);

readln(c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then write(a,’,’,b,’,’,c,’ la 3 canh cua tam giac’) else write(a,’,’,b,’,’,c,’ khong la 3 canh cua tam giac’);

readln;

end.

mk Ɩàm hơi dài ở phần write nếu k thik thì bạn có thể rút gọn nhé

Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ một tam giác hay không?

Vừa rồi, xén.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải là 3 cạnh của một tam giác hay không? nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải là 3 cạnh của một tam giác hay không? nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải là 3 cạnh của một tam giác hay không? nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng xén.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết chương trình xét 3 số a, b, c có phải là 3 cạnh của một tam giác hay không? nam 2022 bạn nhé.


Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con).

Hỏi:

Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con).

Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con).

Đáp:

uyenthu:

đâʏ nha!

*

uyenthu:

đâʏ nha!

uyenthu:

đâʏ nha!

Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải Ɩà 3 cạnh c̠ủa̠ 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con).

Xem thêm: " Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Casio Fx-570Es Plus, Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Tính Fx570Es Plus

Vừa rồi, còn-không.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con). nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con). nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con). nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng còn-không.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết chương trình kiểm tra 3 số nguyên a, b, c có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không? (Sử dụng chương trình con). nam 2022 bạn nhé.


1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím.Kiểm tra a,b,c có phải Ɩà độ dài c̠ủa̠ tam giác hay không.

Hỏi:

1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím.Kiểm tra a,b,c có phải Ɩà độ dài c̠ủa̠ tam giác hay không.

1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím.Kiểm tra a,b,c có phải Ɩà độ dài c̠ủa̠ tam giác hay không.

Đáp:

cattuong:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

readln(a);

readln(b);

readln(c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then write(a,’,’,b,’,’,c,’ la 3 canh cua tam giac’) else write(a,’,’,b,’,’,c,’ khong la 3 canh cua tam giac’);

readln;

end.

cattuong:

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

readln(a);

readln(b);

readln(c);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then write(a,’,’,b,’,’,c,’ la 3 canh cua tam giac’) else write(a,’,’,b,’,’,c,’ khong la 3 canh cua tam giac’);

readln;

end.

1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím.Kiểm tra a,b,c có phải Ɩà độ dài c̠ủa̠ tam giác hay không.

Vừa rồi, seonhé.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề 1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím. Kiểm tra a,b,c có phải là độ dài của tam giác hay không. nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím. Kiểm tra a,b,c có phải là độ dài của tam giác hay không. nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về 1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím. Kiểm tra a,b,c có phải là độ dài của tam giác hay không. nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng seonhé.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về 1.Viết chương trình nhập 3 số a,b,c từ bàn phím. Kiểm tra a,b,c có phải là độ dài của tam giác hay không. nam 2022 bạn nhé.


lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Viết chương trình vào từ bàn phím 3 số a,b,c . Kiểm tra xem a,b,c có phải là 3 cạnh của tam giác không . Đưa thông báo kết quả ra màn hình

Các câu hỏi tương tự


Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm tra 3 số đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác hay không? Nếu phải, kiểm tra tam giác đó có phải là tam giác đều