THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN TRÊN FACEBOOK

Cho h\u1ecfi c\u00e1ch thay \u0111\u1ed5i th\u00f4ng tin ca nh\u00e2n trong facebook nh\u01b0: tr\u01b0\u1eddng h\u1ecdc, qu\u00ea qu\u00e1n, c\u00f4ng ty","product_id":0,"type":0,"date":1348797098,"date_text":"9 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4058\/373094\/cach-thay-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-facebook.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"doanduy1","name":"Doan duy","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"donghoeth2004

Bạn đang xem: Thay đổi thông tin cá nhân trên facebook


Bạn ơi phía dưới avar của bạn ấy, có chữ Thông tin, bạn nhấp chuột vào đó sẽ có các phần cho bạn thay đổi như này nhé

*

Bạn thấy phía dưới ảnh cover (ảnh bìa) bên dưới ảnh avar là có chữ thông tin đó. Bạn nhấp chuột vào đó, sẽ ra bảng thông tin cho bạn sửa. Muốn chỉnh sửa gì bạn nhấp vào Chỉnh sửa (edit) bạn ạ.


\r\n\"az24.vn\/hoidap\"\r\nB\u1ea1n th\u1ea5y ph\u00eda d\u01b0\u1edbi \u1ea3nh cover (\u1ea3nh b\u00eca) b\u00ean d\u01b0\u1edbi \u1ea3nh avar l\u00e0 c\u00f3 ch\u1eef th\u00f4ng tin \u0111\u00f3. B\u1ea1n nh\u1ea5p chu\u1ed9t v\u00e0o \u0111\u00f3, s\u1ebd ra b\u1ea3ng th\u00f4ng tin cho b\u1ea1n s\u1eeda. Mu\u1ed1n ch\u1ec9nh s\u1eeda g\u00ec b\u1ea1n nh\u1ea5p v\u00e0o Ch\u1ec9nh s\u1eeda (edit) b\u1ea1n \u1ea1.\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":373094,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bảo Nguyên
Trả lời 8 năm trước
Fb chỉ có mấy nút đơn giản thế không chịu nghiên cứu mà còn hỏi nữa


Xem thêm: Tùng La Hán Trong Phong Thủy, Ý Nghĩa Phong Thủy Cây Tùng La Hán Là Gì

","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":373094,"user":{"id":1,"login_name":"pnhung0907","name":"C\u00f4ng Ty C\u1ed5 Ph\u1ea7n \u0110\u1ea7u T\u01b0 B\u1ea3o Nguy\u00ean","company":"C\u00f4ng Ty C\u1ed5 Ph\u1ea7n \u0110\u1ea7u T\u01b0 B\u1ea3o Nguy\u00ean","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"montessori.bni

Cách đổi tên facebook Bạn nhấn vào biểu tượng mủi tên V góc phải trên cùng. Chọn "Thiết lập Tài khoản" (Account settings). Tại trang thiết lập, mục Tên (Name), nhấn nút "Chỉnh sửa". Bạn điền các thông tin về tên vào các ô tương ứng.

Nhập lại mật mã và nhấn nút "Lưu thay đổi". Facebook cho phép bạn thay đổi tên một vài lần. Nếu bạn đã đạt giới hạn cho phép. Bạn không thể đổi tên


B\u1ea1n nh\u1ea5n v\u00e0o bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng m\u1ee7i t\u00ean V g\u00f3c ph\u1ea3i tr\u00ean c\u00f9ng. Ch\u1ecdn \"Thi\u1ebft l\u1eadp T\u00e0i kho\u1ea3n\" (Account settings). T\u1ea1i trang thi\u1ebft l\u1eadp, m\u1ee5c T\u00ean (Name), nh\u1ea5n n\u00fat \"Ch\u1ec9nh s\u1eeda\". B\u1ea1n \u0111i\u1ec1n c\u00e1c th\u00f4ng tin v\u1ec1 t\u00ean v\u00e0o c\u00e1c \u00f4 t\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng.\r\nNh\u1eadp l\u1ea1i m\u1eadt m\u00e3 v\u00e0 nh\u1ea5n n\u00fat \"L\u01b0u thay \u0111\u1ed5i\". Facebook cho ph\u00e9p b\u1ea1n thay \u0111\u1ed5i t\u00ean m\u1ed9t v\u00e0i l\u1ea7n. N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u00e3 \u0111\u1ea1t gi\u1edbi h\u1ea1n cho ph\u00e9p. B\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 \u0111\u1ed5i t\u00ean\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"8 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":373094,"user":{"id":1,"login_name":"giocuondi","name":"rfgrfgfdg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ltd3kt1.ldxh

Để chỉnh sửa thông tin cá nhân cơ bản (ví dụ: giới tính, thông tin liên hệ, các mối quan hệ, trích dẫn yêu thích, quê quán, công việc, học vấn):Đi tới trang cá nhânNhấp vào Cập nhật thông tin ở cuối ảnh bìaNhấp vào phần mà bạn muốn thay đổiDi chuột qua thông tin mà bạn muốn chỉnh sửaNhấp vào Chỉnh sửa hoặc Tùy chọn rồi Chỉnh sửa ở bên phải của phần đóChọn đối tượngTrong khi chỉnh sửa mỗi phần, bạn có thể nhìn thấy bộ chọn đối tượng bên cạnh một số thông tin. Chọn đối tượng để chọn những người mà bạn chia sẻ thông tin này.Giới tính tùy chỉnhNếu bạn đặt giới tính thành Tùy chỉnh và chọn một hoặc nhiều giới tính, bạn cũng có thể chọn đối tượng cho giới tính tùy chỉnh. Ngoài giới tính tùy chỉnh, bạn chọn một Đại từ ưu tiên. Đại từ ưu tiên bạn chọn ở chế độ công khai.Lưu ý: Địa chỉ email của bạn có cài đặt bổ sung.Bạn cũng có thể:Chỉnh sửa tênThay đổi tình trạng quan hệThêm hoặc chỉnh sửa emailThêm số điện thoại


\u0110\u1ec3 ch\u1ec9nh s\u1eeda th\u00f4ng tin c\u00e1 nh\u00e2n c\u01a1 b\u1ea3n (v\u00ed d\u1ee5: gi\u01a1\u0301i t\u00ednh, th\u00f4ng tin li\u00ean h\u00ea\u0323, c\u00e1c m\u1ed1i quan h\u00ea\u0323, tr\u00edch d\u1eabn y\u00eau th\u00edch, qu\u00ea qu\u00e1n, c\u00f4ng vi\u1ec7c, ho\u0323c v\u1ea5n):\u0110i t\u1edbi trang c\u00e1 nh\u00e2nNh\u1ea5p v\u00e0o C\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin \u1edf cu\u1ed1i \u1ea3nh b\u00ecaNh\u1ea5p v\u00e0o ph\u1ea7n m\u00e0 b\u1ea1n mu\u1ed1n thay \u0111\u1ed5iDi chu\u1ed9t qua th\u00f4ng tin m\u00e0 b\u1ea1n mu\u1ed1n ch\u1ec9nh s\u1eedaNh\u1ea5p v\u00e0o Ch\u1ec9nh s\u1eeda ho\u1eb7c T\u00f9y ch\u1ecdn r\u1ed3i Ch\u1ec9nh s\u1eeda \u1edf b\u00ean ph\u1ea3i c\u1ee7a ph\u1ea7n \u0111\u00f3Cho\u0323n \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ngTrong khi ch\u1ec9nh s\u01b0\u0309a m\u1ed7i ph\u1ea7n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 nh\u00ecn th\u1ea5y b\u1ed9 ch\u1ecdn \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng b\u00ean c\u1ea1nh m\u1ed9t s\u1ed1 th\u00f4ng tin. Cho\u0323n \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng \u0111\u00ea\u0309 cho\u0323n nh\u01b0\u0303ng ng\u01b0\u01a1\u0300i m\u00e0 ba\u0323n chia se\u0309 th\u00f4ng tin na\u0300y.Gi\u01a1\u0301i t\u00ednh t\u00f9y ch\u1ec9nhN\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u1eb7t gi\u1edbi t\u00ednh th\u00e0nh T\u00f9y ch\u1ec9nh v\u00e0 ch\u1ecdn m\u1ed9t ho\u1eb7c nhi\u1ec1u gi\u1edbi t\u00ednh, b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng cho gi\u1edbi t\u00ednh t\u00f9y ch\u1ec9nh. Ngo\u00e0i gi\u01a1\u0301i ti\u0301nh tu\u0300y chi\u0309nh, ba\u0323n cho\u0323n m\u1ed9t \u0110a\u0323i t\u01b0\u0300 \u01b0u ti\u00ean. \u0110a\u0323i t\u01b0\u0300 \u01b0u ti\u00ean ba\u0323n cho\u0323n \u1edf ch\u1ebf \u0111\u1ed9 c\u00f4ng khai.L\u01b0u y\u0301: \u0110i\u0323a chi\u0309 email cu\u0309a ba\u0323n co\u0301 c\u00e0i \u0111\u1eb7t b\u00f4\u0309 sung.B\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3:Chi\u0309nh s\u01b0\u0309a t\u00eanThay \u0111\u00f4\u0309i ti\u0300nh tra\u0323ng quan h\u00ea\u0323Th\u00eam ho\u0103\u0323c chi\u0309nh s\u01b0\u0309a emailTh\u00eam s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i\r\n\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":373094,"user":{"id":1,"login_name":"tuanhoangdigital","name":"David Tuan Hoang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tuanhoangdigital