Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server sẽ là bài lab nối tiếp bài Hướng dẫn thiết lập ràng buộc dữ liệu trong SQL Server mà chúng tôi đã trình bày trước đó. Đây là xử lý thường xuyên được sử dụng trong phần mềm máy tính như thêm tài khoản facebook chẳng hạn.

Trong bài hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết và thực thi câu lệnh để tiến hành thêm dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, các bạn xem bài học về câu lệnh Thêm dữ liệu trong SQL Server 2014 nhé!

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server – Thêm dữ liệu QuanLySinhVien

Thêm dữ liệu vào bảng KHOA

MaKhoa TenKhoa
ANM An Ninh Mạng
KTPM Kỹ Thuật Phần Mềm
MTT Mạng – Truyền Thông
TCKT Tài Chính Kế Toán

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng KHOA

*

Thêm dữ liệu vào bảng LOP

MaLop TenLop MaKhoa
25CCDH02 Cao đẳng KT Đồ Họa khóa 25 KTPM
25CCLM01 Cao đẳng LT khóa 25 KTPM
25CCHT02 Cao đẳng QTM khóa 25 MTT

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng LOP

*

Thêm dữ liệu vào bảng GIANGVIEN

MaGV TenGv ChuyenNganh MaKhoa
DatDT Dương Tích Đạt Công nghệ thông tin KTPM
TrungDM Dương Minh Trung Công nghệ thông tin MTT
MaiHTD Huỳnh Thị Diễm Mai Công nghệ thông tin KTPM

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng GIANVIEN

*

Thêm dữ liệu vào bảng MONHOC

MaMh TenMh SoGio
CSDL Cơ sở dữ liệu 30
MCB Mạng căn bản 30
THDC Tin học đại cương 45

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng MONHOC

*

Thêm dữ liệu vào bảng SINHVIEN

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng SINHVIEN

*

Thêm dữ liệu vào bảng DIEMTHI

MaSv MaMh LanThi DiemThi
91110010003 CSDL 1 7
91110010003 THDC 1 8
91110010003 MCB 1 9.5

Câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng DIEMTHI

*

 

Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server – Cơ sở dữ liệu sau khi thêm

Bảng KHOA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *