Mẫu/Form X05Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCAngày 30 tháng 01 năm 2013CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Ảnh 3x4 cm nền trắng, " />  Mẫu/Form X05Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCAngày 30 tháng 01 năm 2013CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Ảnh 3x4 cm nền trắng, " />

Thông tư 07/2013/tt-bca

cầm tắt nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi VB tương quan Lược đồ nội dung MIX tải về
chia sẻ qua:
*
*

Điều 1 bị thay thế bởi Khoản 2 Điều 10 Thông tứ số 29/2016/TT-BCA. Vì thế Mẫu X/01 ban hành kèm theo Thông bốn này không thể hiệu lực
Mẫu X05 bị hết hiệu lực thực thi hiện hành theo vẻ ngoài tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 29/2016/TT-BCA">

 

Mẫu/Form X05Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCAngày 30 mon 01 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc----------------

Ảnh 3x4 cm nền trắng, mới chụp, ánh mắt thẳng, đầu để trần, đóng góp dấu giáp lai của doanh nghiệp/cơ quan quản lý (2)

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC (1)APPLICATION FOR ABTC

   

 

1 - Họ với tên (viết chữ in hoa)……………………………………………. 2- Nam, nữSurname & given names of the Applicant (in capital letters) Sex: Male/Female

3- Sinh ngày ………………tháng……… năm…….. Tại ……………………………………….Date of birth (Day/Month/Year) at

4- Nơi đk nhân khẩu thường xuyên trú: Số nhà (xóm, thôn)…….............. Con đường phố ……………Permanent resident address: House number (Hamlet/village) Road/Street

phường (xã, thị trấn)……………….. Quận (huyện, thị xã)…………… tỉnh (thành phố) ………..Ward (Commune/Town) District (Town) Province (city)

5- Hộ chiếu số …………….Loại ………..Cấp ngày…../..…/….............. Giá chỉ trị cho ngày…. /…./……Passport number Type Date of issue(Day/Month/Year) Date of expiry(Day/Month/Year)

Cơ quan cấp cho ......................................................................................................................... Issuing authority

6- Số điện thoại cảm ứng thông minh …………………………..số fax ………………………..Địa chỉ e-mail……………Phone number Fax number E-mail

7- Tên, địa chỉ, số điện thoại thông minh doanh nghiệp/cơ quan liêu (3) …………………………………………..Name, address & phone number of the Applicant’s Business/Organisation

…………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Thông tư 07/2013/tt-bca

8- dùng cho hoặc nghề nghiệp (3)……………………………………………………………………..Position or occupation

9- Ngành nghề kinh doanh …………………………………………………………………………….Type of business

10- Thẻ ABTC được cấp lần gần nhất (nếu có) số.................... Giá bán trị đến ngày …./…./…….Issuance number of the granted ABTC card

11- Nội dung đề nghị cấp thẻ ABTC (4) ……………………………………………………………Specified Requests for ABTC Issuance/Renewal

12- Đề nghị cấp cho thẻ ABTC mang đến nền kinh tế tài chính thành viên làm sao (5)…………………………………….To which participating economies is the requested ABTC card valid for travel

…………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Quyền Truy Cập Google Drive Bị Từ Chối, Lỗi Quyền Truy Cập Bị Từ Chối Google Drive

trong đó ưu tiên (nếu có) (6) .................................................................................................... Economies nominated as a priority

13- Văn bạn dạng cho phép thực hiện thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền số ……….......... Ngày …/…/…Number of the approval letter on the ABTC thẻ eligibility the competent Authority Date (Day/Month/Year)

14- trường hợp hết thời hạn 21 ngày mà chưa đủ số nền tài chính thành viên trả lời thì ông/bà có xin lùi thời hạn cấp thẻ ABTC ko ?Do you request postponement of ABTC thẻ date of issuance in case answers from all participating economies are not received within 21 days?

Không

£

£

Xin lùi cho ngày …………../…………./………….

No

Yes

Deadline (Day/Month/Year)

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi lời khai trên.I will be fully responsible to lớn the Law for all above statements.

 

Xác nhận

Làm tại …………………….. Ngày …./ …../ ……

Thủ trưởng công ty hoặc cơ sở trực tiếp quản lý người ý kiến đề nghị cấp thẻ xác thực lời khai bên trên là đúng

Done at Date (Day/Month/Year)

Authentication by

Head of the Applicant’s Business/organisation

Ngày (Date) … tháng (Month)… năm (Year)…

(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chuyên dụng cho đóng dấu)

(Signature, full name, position and stamp of the Authenticator)

Người ý kiến đề xuất ký, ghi rõ chúng ta tên (7)Signature và full name of the Applicant

 

 

 


Điều 2 bị thay thế sửa chữa bởi Khoản 2 Điều 11 Thông tứ số 28/2016/TT-BCA. Cho nên vì vậy Mẫu X/05 ban hành kèm theo Thông tứ này không hề hiệu lực