Bấm vào đây bạn nhéCâu hỏi của nguyennamphong – Toán lớp 6 – Học toán với OnlineMath

Mong nó sẽ giúp ích cho bạn

*

Ta có abc = 11 . ( a + b+ c )

=> 100a + 10b + c= 11a + 11b + 11c

=> 89 .a = b + 10c

Vì b,c lớn nhất là 9 nên a = 1 ( chỉ có thể bằng 1 )

Khiđo 89 = b + 10 . c

=> b = 89 – 10 . c

vì b không thể sốâm và b không thể có hai chữ số lên c= 8 ( chỉ có thể bằng 8 )

Khiđó b= 89 – 10.8 = 9 => b=9

Vậy số cần tìm là 198

Ta có : abc= 11 x ( a+b+c)

=>a x 100+b x 10+c =11 x a + 11 x b + 11 x c

=> a x 89=b + 10 x c

Vì b;c lớn nhất là 9 => a=1

Khi đó : 89=b+c x 10

=> b=89-10 x c

Vì b không thể là số “”âm”” nên

=> c=8

=> b= 89-10×8

=89-80

=9

=> b=9

Vậy số cần tìm là : 198

abc:11=a=b+c

abc=11x(a+b=c)

10a+10b+10c=11a+11b+11c

89a=b+10c

Vì b,c là số có 1 chữ số; lớn nhất là 9 nên a=1

89=b+10c

89-10c=b

Vì b không là số âm,không là số có hai chữ số nên c=8

Thay vào ta được:89-10×8=b

89-80=b

b=9

Vậy số đó là 189

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trảlời: cách.Câu 2: Tìm chữ số trong số biết rằng số đó chia hết cho 8. Kết quảlà =Câu 3: Tập hợp các số tự nhiên là bội của 13 và có phần tử.Câu 4: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 làCâu 5: Tìm số nguyên tố sao cho và cũng là số nguyên tố. Kết quảlàCâu 6: Việt hơn Nam 10 tuổi. Hỏi có mấy năm mà tuổi Nam là ước số của tuổi Việt ? Trảlời: năm.Câu 7: Trong các cặp số tự nhiên thỏa mãn , cặp số chotích lớn nhất là ( ). (Nhập giá trị trước sau, ngăn cách bởi dấu “;”)Câu 8: Tập hợp các số tự nhiên sao cho là { } Nhập các phần tửtheo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).Câu 9: Cho là chữ số khác 0. Khi đóCâu 10: Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng ? Trả lời: số.Câu 11: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ? Trảlời: cách.Câu 12: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố với . KhiđóCâu 13: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố với . KhiđóCâu 14: Số số nguyên tố có dạng làCâu 15: Tập hợp các số tự nhiên vừa là ước của 65, vừa là bội của 13mà là { } (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởidấu “;”).Câu 16: Cho phép tính và . Khi đóCâu 17: Dùng ba trong bốn số 4; 3; 1; 5 ghép lại thành số chia hết cho 9 và chia hết cho5. Tập các số viết được là { } (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăncách bởi dấu “;”).Câu 18: Tập hợp các số tự nhiên sao cho là { } Nhập các phần tửtheo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).Câu 19: Cho tập hợp E = { }. Số phần tử của tập hợp ElàCâu 20: Cho phép tính: . Khi đó

Câu 21: Số tự nhiên nhỏ nhất có sáu chữ số mà số đó chia hết cho cả 3 và 5làCâu 22: Tìm số tự nhiên có hai chữ số dạng , biết rằng là số lớn nhất trong cácsố cùng dạng chia hết cho cả 2 và 9. Số cần tìm làCâu 23: Tập hợp các số tự nhiên là ước của 65 và là { } (Nhậpcác phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”).Câu 24: Số lớn nhất có dạng thỏa mãn tính chất: vừa chia hết cho 3, vừa chiahết cho 5, là số

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Tìm số tự nhiên x, biết: . Kết quả là: x=Câu 2: Số dư khi chia cho 45 làCâu 3: Tìm số tự nhiên có hai chữ số dạng , biết: . Số cần tìmlàCâu 4: Thêm vào bên trái và bên phải của số 15 mỗi bên một chữ số để được số chiahết cho 72. Số tạo được là …..Câu 5: Cho a là số chẵn có ba chữ số. Khi chia a cho 9 ta được thương là số có ba chữsố và dư 0. Thương lớn nhất có thể của phép chia đó là ……Câu 6: Số lớn nhất có dạng chia hết cho cả 3 và 5 làCâu 7: Kết quả của phép chia làCâu 8: Số lớn nhất có dạng chia hết cho cả 3; 4 và 5 làCâu 9: Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 9 ? Trảlời: số.Câu 10: Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ? Trảlời: số.Câu 11: Kết quả của phép chia làCâu 12: Số dư khi chia 2010 cho 9 làCâu 13: Số dư khi chia 1978 cho 3 là

Câu 14: Giá trị rút gọn của làCâu 15: Hãy thêm vào bên trái và bên phải số 2010 mỗi bên một chữ số để được sốchia hết cho cả 2; 9 và 5. Số tạo được làCâu 16: Số nhỏ nhất có dạng chia hết cho cả 2 và 9 làCâu 17: Chữ số tận cùng của số là

Câu 18: Tập hợp các số chia hết cho 9 biết là { } (Nhập cácphần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)Câu 19: Chữ số tận cùng của số làCâu 20: Tìm số tự nhiên có hai chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, cònchia cho 5 thì dư 2. Số cần tìm làCâu 21: Với hai chữ số và , kết quả của phépchia làCâu 22: Cho sáu chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 9. Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau vàchia hết cho 5 được lập thành từ sáu chữ số trên ?Trả lời: số.Câu 23: Dùng cả ba chữ số 2, 3, 8 để ghép thành những số có ba chữ số chia hết cho 2.Hỏi có bao nhiêu số như vậy ?Trả lời: số.Câu 24: Hai số và có giá trị viết liền nhau sẽ tạo thành một số có bao nhiêu chữsố ?Trả lời: chữ số.Câu 25: Chữ số tận cùng của số là

ĐỀ SỐ 3

1) Số có dạng67xchia hết co 3 mà không chia hết cho 9 là …….Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

2) Biết17achia hết cho 9, khi đóa …..

Đang xem: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc 11 = a+b+c

3) Hiệu1978 10 1 có chia hết cho 6 hay không?A. Có B. Không

4) Số lớn nhất có dạng71 1a bvà chia hết cho 45 là ….

5) Cho A

18.123 9.4567.2 3.5310.61 4 7 10 … 49 52 55 58 490

 

        

. Giá trị rút gọn của A là ….

6) Chox y,là hai chữ số sao cho số có dạng123 43 x ychia hết cho cả 3 và 5. Tổngx y lớn nhất có

thể là ……7) Chox y,là hai chữ số sao cho số có dạng123 43 x ychia hết cho cả 3 và 5. Tổngx y nhỏ nhất có

thể là ……8) Tìm một số có sáu chữ số, tận cùng là chữ số 4 biết rằng khi chuyển chữ số 4 đó lên đầu còn cácchữ số khác giữ nguyên thì ta được một số mới gấp bốn lần số cũ. Số cần tìm là …….9) Tìm số tự nhiên có bốn chữ số dạngabcd, biết rằng:

abc acc dbc bcc   

10) Tổng2009 10 2 có chia hết cho 3 hay không?A. Có B. Không

11) Tổng1986 10 6 có chia hết cho 9 hay không?A. Có B. Không

12) Số số có dạng56 3x yvà chia hết cho cả 2 và 9 là …..

Xem thêm:

13) Một lớp học có 36 học sinh được giao trồng 100 cây. Mỗi học sinh nữ trồng 2 cây, mỗi học sinhnam trồng 4 cây. Vậy lớp đó có ….. học sinh nam; ….. học sinh nữ.14) Tìm chữ số x , biết 113 x chia cho 7 dư 5. Kết quả là x …..

15) Số nào sau đây chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

A. 1270 B. 390 C. 8370 D. 5070

16) Hiệu

1947 10 1 có chia hết cho 9 hay không?A. Có B. Không

17) Cho số M là số có 5 chữ số. Nếu viết thêm 1 vào trước số M ta được số N; viết thêm 1 vào sausố M ta được số P (N và P cũng là số có 6 chữ số). Biết rằng P=3N, thế thì M=………..18) Số nào sau đây chia hết cho cả 2; 3; 5?A.627 354 39  

B.27 654 123  

C.327 654 111  D.927 63 201  

ĐỀ SỐ 4

Câu 1:Tìm , biết: . Kết quả là =Câu 2:Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn làCâu 3:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 4:Dùng cả ba chữ số 3; 0; 8 để viết các số có ba chữ số chia hết cho 5. Số lớn nhấtviết được là …..Câu 5:Biết rằng và . Khi đóCâu 6:Dùng bốn chữ số 5; 0; 8; 7 để viết các số có ba chữ số khác nhau, chia hết cho 5.Số các số viết được là ….Câu 7:Cho ba chữ số 1; 2; 3. Tìm tổng của tất cả các số khác nhau viết bằng cả ba chữsố đó, mỗi chữ số chỉ dùng một lần. Tổng cần tìm làCâu 8:Dùng bốn chữ số 5; 0; 8; 7 để viết các số có ba chữ số khác nhau, chia hết chocả 2 và 5. Số nhỏ nhất viết được làCâu 9:Kết quả phép chia , với , làCâu 10:Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp là 3024. Số lớn nhất trong bốn số đólàCâu 11:Cho A = . Giá trị rút gọn của A là……Câu 12:Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn làCâu 13:Tìm một số có năm chữ số sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một số mới cónăm chữ số viết theo thứ tự ngược lại của số phải tìm. Số cần tìm làCâu 14:Dùng bốn chữ số 1; 3; 6; 0 để viết các số chia hết cho 2 có bốn chữ số (mỗi chữsố viết một lần). Số các số có thể viết được làCâu 15:Tìm thương của hai số, biết rằng thương đó gấp 6 lần số nhỏ nhưng chỉ bằngmột nửa số lớn. Số thương cần tìm làCâu 16:Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi đem nhân số đó với 12345679 ta đượcmột số gồm toàn chữ số 5. Số cần tìm làCâu 17:Cho là số tự nhiên vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và .Vậy ……Câu 18:Biết rằng . Số các giá trị của thỏa mãn là

Câu 19:Biết rằng số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 11.VậyCâu 20:Cho S = { }. Số phần tử của S làCâu 21:Điều kiện của số tự nhiên để ( ) chia hết cho 7 là chia cho 7dưCâu 22:Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp là 3024. Số lớn nhất trong bốn số đólàCâu 23:Kết quả phép chia làCâu 24:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 25:Tìm một số có ba chữ số thỏa mãn ba điều kiện sau: Chữ số hàng trăm nhỏ hơnchữ số hàng đơn vị; Nếu đổi vị trí hai chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì tađược số mới hơn số cũ 792 đơn vị; Chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng chục bằng5. Số cần tìm làCâu 26:Dùng cả ba chữ số 1; 6; 9 để viết các số có ba chữ số chia hết cho 2. Số các sốviết được là …..Câu 27:Tìm số tự nhiên n, biết: . Kết quả là n =Câu 28:Dùng cả ba chữ số 5; 6; 9 để ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số chia hếtcho 5. Số lớn nhất viết được làCâu 29:Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của một quyển sách có 1031 trang ?Trả lời: chữ số.

Xem thêm: Ứng Dụng Quản Lý Thời Gian Cho Iphone, App Thời Gian Biểu

ĐỀ SỐ 5

Câu 1:Tính: 15 : (1 + 8 : 2) =Câu 2:Kết quả phép tính: làCâu 3:Tìm , biết: . Kết quả là x =Câu 4:Tính:Câu 5:Tính: (152 – 8.2) : 8 =Câu 6:Kết quả phép tính làCâu 7:Tìm số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 15 thì ta được số dư gấp 8 lần thương(thương khác 0). Số cần tìm là: a =Câu 8:Một lớp có 53 học sinh, qua điều tra thấy có 40 học sinh thích môn Toán và 30học sinh thích môn Văn. Hỏi có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn Toán và Văn?Trả lời: học sinh.

Câu 9:Một người đi xe máy từ A để đến B. Quãng đường này bao gồm một đoạn lêndốc và một đoạn xuống dốc. Xe lên dốc với vận tốc 25 km/h và xuống dốc với vận tốcgấp đôi. Từ A đến B xe đi mất 3 giờ rưỡi, từ B về A xe đi mất 4 giờ. Vậy quãng đườngAB dài km.Câu 10:Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A để đến B với vận tốc theo thứ tự là 45 km/hvà 60 km/h. Biết ô tô thứ hai đến B trước ô tô thứ nhất 40 phút. Quãng đường ABdài km.Câu 11:Tính:Câu 12:Kết quả phép tínhCâu 13:Tính: 2.13 – 5.2 =Câu 14:Tính:Câu 15:Tìm , biết: . Kết quảlàCâu 16:Tính:Câu 17:Kết quả phép tính làCâu 18:Tính: (79 – 8.2) : 63 =Câu 19:Cho bốn chữ số 0; 3; 6; 7. Có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khácnhau từ các chữ số đã cho ?Trả lời: số.Câu 20:Tìm số bị trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 24. Số bị trừ đólà

ĐỀ SỐ 6

Câu 1:Nếu thìCâu 2:Kết quả so sánh và là .Câu 3:Nếu thìCâu 4:Viết số 100 000 000 dưới dạng lũy thừa của 10 thì số mũ sẽ làCâu 5:Hiệu của tổng các số tự nhiên lẻ có hai chữ số và tổng các số tự nhiên chẵn cóhai chữ số bằngCâu 6:Viết số 343 dưới dạng lập phương của số tự nhiên , vớiCâu 7:Tìm x, biết : x = (450 – 60) : 130. Kết quả là x =Câu 8:Nếu thìCâu 9:Viết dưới dạng một lũy thừa của là vớiCâu 10:Kết quả so sánh và là .Câu 11:Nếu thìCâu 12:Viết số 216 dưới dạng lập phương của số tự nhiên , vớiCâu 13:Kết quả của phép tính 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21 làCâu 14:Nếu thìCâu 15:Với số tự nhiên khác 0, nếu thìCâu 16:Kết quả so sánh và là .Câu 17:Viết số 123454321 dưới dạng bình phương của số tựnhiên thìCâu 18:Kết quả so sánh và là .Câu 19:Nếu thìCâu 20:Kết quả của phép tính 100 + 98 + 96 + + 2 – 97 – 95 – 93 – – 1làCâu 21:Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có bốn chữ số 9; 0; 5; 1 làCâu 22:Viết số dưới dạng bình phương của một số tự nhiên thìCâu 23:Nếu thìCâu 24:Tính:Câu 25:Viết số dưới dạng bình phương của một số tự nhiên thìCâu 26:Tính giá trị của lũy thừa:Câu 27:Tìm số tự nhiên có dạng , biết rằng: . Số cần tìm làCâu 28:Viết dưới dạng một lũy thừa của số 3.3.3.9 là với

Câu 29:Khi chia số P gồm sáu chữ số giống nhau cho số Q gồm bốn chữ số giống nhauthì được thương là 233 và số dư là một số r nào đó. Sau khi bỏ đi một chữ số của số Pvà một chữ số của số Q thì thương không thay đổi và số dư giảm đi 1000. Vậy số Qbằng

ĐỀ SỐ 7

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 2:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 3:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 4:Tìm x, biết: (x – 13) : 5 = 4. Kết quả là: x =Câu 5:Số phần tử của tập hợp A = { và } làCâu 6:Kết quả phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 7:Chia 126 cho một số ta được số dư là 25. Số chia làCâu 8:Kết quả phép tính {600 : } : 2 – 1 là

Câu 9:Tính:Câu 10:Tìm một số có ba chữ số, biết rằng: chữ số hàng chục chia cho chữ số hàngđơn vị được thương là 2, dư 2; chữ số hàng trăm bằng hiệu giữa chữ số hàng chục vàhàng đơn vị. Số cần tìm làCâu 11:Tính: 3200 : 40 . 2 =Câu 12:Tính: 3920 : 28 : 2 =Câu 13:Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia làCâu 14:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 15:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 16:Chia một số tự nhiên cho 60 được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thìđược thương là 17. Số tự nhiên đó làCâu 17:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 18:Kết quả phép tính 99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + + 7 – 5 + 3 – 1 làCâu 19:Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5, còn khi chiacho 31 thì dư 28. Số cần tìm làCâu 20:Tính tổng: 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 =Câu 21:Tìm , biết: . Kết quả là

Câu 22:Tính:Câu 23:Tìm , biết: . Kết quả làCâu 24:Tính tổng: 2 + 4 + 6 + + 98 + 100 =Câu 25:Cho là hai chữ số thỏa mãn: . Vậy

Câu 26:Tìm , biết: . Kết quả làĐỀ SỐ 8

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1:Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12).Câu 2:Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 làCâu 3:Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123…149150. Tổng các chữ số của số này là

Câu 4:Năm 2013, mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con làCâu 5:Cho là số nguyên âm chia cho dư . Số dư trong phép chia cho làCâu 6:Có số nguyên thỏa mãn là số nguyên.Câu 7:Biết , tổng lớn nhất có thể làCâu 8:So sánh và ta được .Câu 9:Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là

Câu 10:Có cách viết phân số thành tổng của hai phân số có tử bằng , mẫu dương vàkhác nhau.Câu 11:Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12).Câu 12:Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123…149150. Tổng các chữ số của số này là

Câu 13:Biết , giá trị của làCâu 14:Biết . Vậy số làCâu 15:Cho phân số . Số tự nhiên sao cho khi ta cộng tử với , lấy mẫu trừ đi ta được phânsố có giá trị bằng là sốCâu 16:Năm 2013, mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con làCâu 17:Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 làCâu 18:Số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số của số đó và tổng các chữ số của nó là nhỏ nhất là số

ĐỀ SỐ 9

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):Câu 1: Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 làCâu 2: Để đánh số trang của một cuốn sách dày 3588 trang cần dùng tất cả chữ số.Câu 3: Biết . Vậy số làCâu 4: Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 làCâu 5: Số nguyên âm lớn nhất thỏa mãn khi chia số này cho 37 ta được số dư là 36 và khi chia cho 39 thì sốdư là 25 là sốCâu 6:Cho là số nguyên âm chia cho dư . Số dư trong phép chia cho làCâu 7:Biết . Vậy số làCâu 8:Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12).Câu 9:Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 làCâu 10:Giá trị của biểu thức là .Câu 11:So sánh và ta được .Câu 12:Biết . Tổng làCâu 13: Số tự nhiên có giá trị lớn nhất được viết thành từ ba chữ số 2 là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *