Trắc Nghiệm Cơ Sở Dữ Liệu Có Đáp Án

1/ An toàn dữ liệu có thể hiểu là:Dễ dàng cho công việc bảo trì dữ liệu.Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào...Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ, an toàn dữ liệuTính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.2/ Mô hình ngoài là:Nội dung thông tin của toàn bộ CSDLNội dung thông tin của toàn bộ CSDL dưới cách nhìn của người sử dụng.Nội dung thông tin của một phần cơ sở dữ liệuNội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới...


Bạn đang xem: Trắc nghiệm cơ sở dữ liệu có đáp án

*

1/ An toàn dữ liệu có thể hiểu là: Dễ dàng cho công việc bảo trì dữ liệu. Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào... Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ, an toàn dữ liệu Tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.2/ Mô hình ngoài là: Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL dưới cách nhìn của người sử dụng. Nội dung thông tin của một phần cơ sở dữ liệu Nội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới cách nhìn của người sử dụng.3/ Mô hình trong là: Là một trong các mô hình biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý. Mô hình biểu diễn cơ sở dữ liệu trìu tượng ở mức quan niệm. Có nhiều cách biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý. Mô hình lưu trữ vật lý dữ liệu.4/ Ánh xạ quan niệm-ngoài: Quan hệ giữa mô hình trong và mô hình trong Quan hệ giữa mô hình ngoài và mô hình ngoài Quan hệ giữa mô hình ngoài và mô hình trong. Quan hệ môt-một giữa mô hình ngoài và mô hình dữ liệu.5/ Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là: Không làm thay đổi chiến lược truy nhập cơ sở dữ liệu. Bảo đảm tính độc lập dữ liệu Không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu chỉ được biểu diễn, mô tả một cách duy nhất.6/ Ràng buộc giải tích: Quy tắc biểu diễn cấu trúc dữ liệu. Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học. Mô tả tính chất của các thuộc tính khi tạo lập CSDL Các phép toán đại số quan hệ7/ Ràng buộc logic: Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các phụ thuộc hàm. Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học. Các phép so sánh. Các phép toán quan hệ8/ Mô hình CSDL phân cấp là mô hình: Dữ liệu được biểu diễn bằng con trỏ. Dữ liệu được biểu diễn bằng mối quan hệ thực thể Dữ liệu được biểu diễn bằng bảng Dữ liệu được biểu diễn bằng cấu trúc cây.9/ Khi thao tác bằng ngôn ngữ thao tác dữ liệu trên CSDL phân cấp: Đảm bảo tính độc lập của dữ liệu Đảm bảo tính ổn định Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Có nhiều khả năng xẩy ra di thường thông tin.10/ Đặc trưng cấu trúc của mô hình mạng là: Chứa các liên kết một - một và một - nhiều. Chứa các liên kết một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều. Chứa các liên kết một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều. Chứa các liên kết nhiều - một và một - nhiều.11/ Trong CSDL mạng, khi thực hiện các phép tìm kiếm: Không phức tạp. CSDL càng lớn thì tìm kiếm càng phức tạp. Câu hỏi và kết quả các câu hỏi tìm kiếm thường đối xứng với nhau. Câu hỏi và kết quả các câu hỏi tìm kiếm không đối xứng với nhau.12/ Trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ: Thứ tự của các cột là quan trọng. Thứ tự của các cột là không quan trọng. Thứ tự của các hàng là quan trọng. Thứ tự của các hàng là không quan trọng.13/ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu quan hệ: Phức tạp, tổn thất thông tin. Đơn giản và thụân tiện cho người sử dụng. Không toàn vẹn dữ liệu Đơn giản nhưng không tiện lợi cho người sử dụng.14/ Thực thể là: Các đối tượng dữ liệu Các quan hệ Các mối liên kết giữa các đối tượng. Các đối tượng và mối liên kết giữa các đối tượng.15/ Nếu A B và A C thì suy ra: A BC A AB AB BC AA C16/ Phụ thuộc nào sau đây là phụ thuộc đầy đủ: (Số thứ tự, mã lớp) Họ tên sinh viên. (Mã báo, mã khách hàng) Giá báo (Số chứng mionh thư, mã nhân viên) Quá trình công tác (Số hoá đơn, mã khách hàng) Họ tên khách hàng17/ Phụ thuộc X Y được gọi là phụ thuộc không dư thừa, khi và chỉ khi: X Y F+. X Y G+ := (F - {X Y})+. X Y F+ X Y G+ := (F - {X Y})+.18/ Thuộc tính A1 dư thừa vế trái trong A1A2 B F+ khi và chỉ khi: (F - {A1A2 B} {A2 B)}+ F+ (F - {A1A2 B} A2)+ F+ (F - {A1A2 B} A1)+ F+ (F - {A1A2 B} {A2 B})+ F+19/ X là khóa của lược đồ quan hệ s = : ( X Ω) F + Với mọi Z X, (Z Ω ) F + ( X Ω) F + và với mọi Z X, (Z Ω ) F + ( X Ω) F + và với mọi Z X, (Z Ω ) F +20/ Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là: Tính phụ thuộc dữ liệu. Tính toàn vẹn của dữ liệu. Tính độc lập của dữ liệu. Phản ánh trung thực thế giới hiện thực dữ liệu21/ Có thể chèn thêm thông tin một loại cáp khi chưa được lắp đặt ? Không thể được. vì giá trị khoá không xác định Có thể chèn được. Không thể được. vì mâu thuẫn thông tin. Không thể được. vì dị thường thông tin.22/ Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 3NF, khi và chỉ khi: Không tồn tại X Y F+ , X+ Ω ,Y X và Y là thuộc tính không khóa. Tồn tại X Y F+ , Y X, hoặc X là khóa hoặc Y là thuộc tính khóa. Tồn tại X Y F+ , X+ Ω ,Y X và Y là thuộc tính không khóa. Không tồn tại X Y F+ , Y X, hoặc X là khóa hoặc Y là thuộc tính khóa23/ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là: Một tập các ký hiệu biểu diễn dữ liệu Một tập các phép toán dùng để cập nhật, bổ sung trên các hệ cơ sở dữ liệu. Một tập các quy tắc biểu diễn dữ liệu. Một tập các phép toán dùng để thao tác trên các hệ cơ sở dữ liệu.24/ Kết quả của các phép thao tác dữ liệu là: Chuỗi dữ liệu. Tệp dữ liệu Quan hệ Cơ sở dữ liệu25/ Phép sửa đổi là phép toán: Sửa đổi giá trị của một bộ hay một nhóm các bộ. Sửa đổi mô tả các thuộc tính. Sửa đổi giá trị của một quan hệ hay một nhóm các quan hệ Sửa đổi giá trị của một số thuộc tính.26/ Phép chiếu PROJECT là phép toán: Tạo một quan hệ mới, thoả mãn một tân từ xác định. Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính được biến đổi từ quan hệ nguồn. Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính là các thuộc tính quan hệ nguồn Tạo một quan hệ mới, các bộ của quan hệ nguồn bỏ đi những bộ trùng lặp27/ Thứ tự đúng trong câu lệnh SELECT SELECT, FROM , GROUP BY HAVING, WHERE , ORDER BY SELECT, FROM, GROUP BY HAVING , ORDER BY SELECT, FROM ,WHERE , GROUP BY HAVING , ORDER BY SELECT, FROM , GROUP BY HAVING , ORDER BY28/ Ngôn ngữ đinh nghĩa dữ liệu - DDL (Data Definition Language). Được đặc tả bằng một ngôn ngữ dữ liệu Được đặc tả bằng một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Được đặc tả bằng một ngôn ngữ, một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Được đặc tả bằng cách chương trùnh ứng dụng29/ Khi thực hiện các phép toán trong một biểu thức quan hệ, thứ tự ưu tiên là: Phép kết nối được ưu tiên hơn so với phép chọ và chiếu Phụ thuộc vào vị trí của các phép toán Các phép toán một ngôi có thứ tự ưu tiên cao hơn so với phép toán hai ngôi. Phép kết nối được ưu tiên hơn so với phép hợp, phép giao30/ Một câu hỏi của người sử dụng: Được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau Được biểu diễn bằng một biểu thức quan hệ Được biểu diễn bằng một đại số quan hệ Được biểu diễn bằng một quan hệ31/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về biện pháp an toàn dữliệu: Người sử dụng có thể kiểm tra, kiểm soát các quyền truy nhập của họ. Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào... Dễ dàng truy xuất, thao tác trên các cơ sở dữ liệu Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ32/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất Chỉ có nhiều cách nhìn dữ liệu ở mô hình quan niệm. Mô hình quan niệm là cách nhìn dữ liệu của người sử dụng. Mô hình dữ liệu là nội dung thông tin của người sử dụng. Biểu diễn toàn bộ thông tin trong mô hình quan niệm là duy nhất.33/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về đặc trưng của mộtmô hình dữ liệu là Sử dụng ngôn ngữ bậc cao để biểu diễn các phép toán trên cơ sở dữ liệu. Phải kiểm tra tính dư thừa. Có tính ổn định khi thiết kế, đơn giản, dễ thao tác. Có tính đối xứng và có cơ sở lýthuyết vững chắc. Mô hình có cấu trúc đơn giản, có cách nhìn trong suốt đối với người sử dụng.34/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất: Các phép toán lưu trữ có khả năng xử lý tập hợp theo lô, kết quả là quan hệ.

Xem thêm: Mệnh Tương Khắc Có Sao Không, Vợ Chồng Khắc Mệnh Có Nguy Hiểm Không

Các phép lưu trữ làm mất đi sự nhất quán và tính toàn vẹn dữ liệu. Kết quả của các phép tìm kiếm là một quan hệ. Các câu hỏi tìm kiếm không đối xứng.35/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về tập con thuộc tính X Y khi và chỉ khi các thuộc tính của Y là thuộc tính của X. Các thuộc tính của X cũng là thuộc tính của Y. và ngược lại. X Y khi và chỉ khi A X, suy ra A Y. X Y khi và chỉ khi A X, suy ra A Y.36/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất: ( r, s R ) ((a X) (r(a) = s(a)) thì suy ra (b Y) (r(b) = s(b))). X xác định Y nếu r và s trùng nhau trên X thì cũng trùng nhau trên Y. X xác định Y nếu các giá trị của X xác định các giá trị của Y. X Y, (r, s R ) (r(X) = s(Y)) thì suy ra r(X) = s(Y),37/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các phụ thuộc hàmgia tăng: A B A BC. Có thể mở rộng vế trái hoặc cả hai vế phụ thuộc hàm cùng một thuộc tính. A B AC B và A BC. Có thể mở rộng vế trái, không mở rộng vế phải38/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các phụ thuộc đầyđủ: Các thuộc tính vế trái không xác định vế phải. Các thuộc tính vế trái xác định vế phải. Các thuộc tính vế trái không xác định các thuộc tính thuộc vế phải. Các thuộc tính vế phải không xác định vế trái.39/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về bao đóng các thuộctính: Bao đóng của X ứng với tập F là hợp của vế phải của các phụ thuộc hàm Thông tin về đối tượng . Hợp tất cả vế phải của các phụ thuộc hàm Bao đóng của X ứng với tập F là hợp của vế trái của các phụ thuộc hàm40/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về thuộc tính dư thừa A1A2 B, A1 dư thừa khi A2 không xác định B A1A2 B, A1 dư thừa khi A2 B phụ thuộc đầy đủ A1A2 B, A1 dư thừa khi A2 B A1A2 B, A1 dư thừa khi A1A2 B phụ thuộc đầy đủ41/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất: Phụ thuộc có vế trái dư thừa là phụ thuộc đầy đủ Phụ thuộc có vế trái dư thừa là phụ thuộc bắc cầu Phụ thuộc dư thừa có thể là phụ thuộc có vế trái dư thừa. Phụ thuộc dư thừa là phụ thuộc có vế trái dư thừa.42/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất A B được suy dẫn logic từ (F - (A B)) A B được suy dẫn logic từ F A B F+ B A+ A B F+ B A+ từ (F - (A B))43/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất: Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF đơn giản Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF ản chứa dị thường thông tin Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF cho phép sửa đổi bổ sung thuận tiện. Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF gây khó khăn truy vấn thông tin.44/ Cho Ω = {A, B, C} và F = {A C, A B}. Không tồn tại các thuộc tính không khoá. Quan hệ trên có dạng chuẩn không 2NF. Tồn tại các thuộc tính không khoá. {A, C}, {B, E} là khoá của quan hệ trên.45/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất cho câu hỏi sau đây là tối ưu:Liệt kê tên tất cả các tuyến cáp có lắp đặt cáp Việt nam.46/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có rất nhiềucách nhìn dữ liệu ở mô hình ngoài,nhưng ..... biểu diễn toàn bộ thông tin trong CSDL là duy nhất. Mô hình khái niệm. Mô hình quan niệm. Mô hình trong. Mô hình ngoài.47/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Ngôn ngữ dữliệu quan hệ là.......... thao tác trên cácdữ liệu dưới dạng quan hệ. Dữ liệu được biểu diễn một cách duy nhất. Ngôn ngữ mô tả các thực thể và mối liên kết các thực thể. Tập các phép toán có các cấu trúc quan hệ. Tập các phép toán số học Ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu.48/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Trong CSDLquan hệ, các phép toán lưu trữ là cácphép chèn thêm, sửa đổi và loại bỏ. Khi thao tác .......và đảm bảo tính nhất quán dữliệu.và tính toàn vẹn dữ liệu. độc lập dữ liệu Tổn thất thông tin Bảo mật thông tin Không dị thường thông tin49/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Nói rằng A Bđược suy dẫn từ F, nếu ...... .... Hai bộ bất kỳ khác nhau trên A thì cũng khác nhau trên B. Áp dụng liên tiếp các hệ tiên đề Armstrong Hai bộ bất kỳ thoả trên trên A thì thoả trên B. Hai bộ bất kỳ trùng nhau trên A thì khác nhau trên B.50/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khảng định sau: Giá trị các thànhphần của khoá ......... Có thể nhận giá trị các giá trị không xác định. Không thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định. Có thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định. Không thể nhận giá trị null và chấp nhận các giá trị không xác định.51/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: φ<Ω1 , Ω2 , .. , Ωp> là một phép tách, nghĩa là ............. Ω Ω 1 .. Ωp Ω = Ω 1 .. Ωp Ω Ω 1 .. Ωp Ω Ω 1 .. Ωp52/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Chuẩn hoá dữliệu là quá trình biến đổi dữ liệu thànhnhiều tập nhỏ hơn sao cho......... Không rõ ràng trong suy diễn, bảo đảm tính toàn ven dữ liệu Các quan hệ thành viên không tổn thất thông tin, đảm bảo tính độc lập dữ liệu Các quan hệ thành viên có cấu trúc đơn giản, không chứa dị thường thông tin. Tối thiểu việc lặp lại, tránh sự không rõ ràng, nhập nhằng trong suy diễn.53/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Một mô hìnhCSDL được coi là mô hình chuẩn hoá tốt, nếu........ Các thuộc tính không khoá không phụ thuộc bắc cầu vào khoá. Các thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm vào khoá. Các thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá Các thuộc tính khoá xác định duy nhất54/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trước khi thựchiện các câu truy vấn, cần thiết phải ......... Tối ưu hoá câu hỏi, bảo đảm tính độc lập của dữ liệu Thực hiện các phép chiếu và chọn. Biển đổi câu hỏi dưới dạng biểu thức quan hệ. Truy xuất dữ liệu tại các thiết bị đầu cuối.55/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Cấp quyềnREAD người sử dụng chỉ được quyền....... Vấn tin, không được phép sửa đổi, bổ sung. Chỉ được đọc và ghi Sử dụng trong các câu vấn tin và cập nhật, lưu trữ dữ liệu. Sửa đổi, bổ sung và cập nhật dữ liệu.56/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng Nếu F = {A B, B C, A D, B D }.khi đó D A F+ , Nếu F = {A B, B C, A D, B D }.khi đó A C F+ , Nếu F = {A B, B C, A D, B D }.khi đó C D F+ , Nếu F = {A B, B C, A D, B D }.khi đó C A F+ ,57/ F ={A B , B C, BC D,DA B, chọn một khẳng định đúng sau: A D F+ và B A F+ A AD F+ và A D F+ A+ ABCD và A AD F+ A AD F+ và C D F+58/ Cho câu vấn tin SELECT * FROM R1,R2 WHERE R A1=R2.A2 . Hãy chọn mộtkhảng định đúng sau đây:59/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT sốđiện thoại, DC điạ chỉ.Chọn câu đúng sau đây khi in các thuê bao có cùng tên là Nguyễn Nguyệt Hương, biểudiễn bằng đại số quan hệ TB (σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R)) σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R) COUNT(*) (σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R)) SDT (σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R))60/ Cho R1(K#: mã khách, TK: tên khách, DC: địa chỉ khách) ; R2(B#: mã báo, MB:tên báo, G: giá báo) và R3(K#, B#,SL: số lượng). Chọn câu đúng sau đây khi in các khách hàng mua các loại báo màkhách hàng K#=”K99” đặt mua. SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R K#=”K99” AND R2.B# =R3.B# SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R K#=”K99” AND R K# = R3.K# SELECT * FROM R1 WHERE (SELECT B # FROM R1 GROUP BY K# ) = (SELECT B# FROM R3 WHERE K#=”K99” ) SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R K#=”K99” AND R2.B# =R3.B#AND R K# = R3.K#