TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 11 CHƯƠNG 3 CÓ ĐÁP ÁN

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ Chương III : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP Câu : _ hãy chọn phương án ghép Để mô tả kết cấu rẽ nhánh thuật tốn, nhiều ngơn ngữ thiết kế bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF Điều kiện A biểu thức lôgic; (*) B biểu thức số học; C biểu thức quan lại hệ; D câu lệnh; Câu : _ hãy lựa chọn phương án ghép Với cấu tạo rẽ nhánh IF THEN , câu lệnh lép vế THEN thực A điều kiện tính tốn xong; B đk tính tốn mang đến giá trị đúng; (*) C đk khơng tính được; D đk tính tốn mang lại giá trị sai; Câu : _ nên chọn lựa phương án ghép Với kết cấu rẽ nhánh IF THEN ELSE , câu lệnh thực A biểu thức đk câu lệnh thực xong; B câu lệnh thực hiện; C biểu thức điều kiện sai; (*) D biểu thức đk đúng; Câu : _ Hãy chọn cách dùng sai ý muốn dùng biến X lưu giá bán trị nhỏ tuổi giá trị hai biến chuyển A, B dùng cấu tạo rẽ nhánh sau : A if A then begin X1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2*A); X2 := – B / A – X1; writeln(‘ X1 = ’, X1); writeln(‘ X2 = ’, X2); end; readln END hãy chọn phát biểu không đúng phát biểu sau : A Đây chương trình giải phương trình bậc hai chưa xét không còn trường hợp; B Đây lịch trình giải phương trình bậc hai khơng chuyển thơng báo chương trình có nghiệm kép; C Đây lịch trình giải thơng báo nghiệm phương trình bậc nhì phương trình tất cả nghiệm; (*) D Đây chương trình giải phương trình bậc hai, khơng gửi thơng báo phương trình vơ nghiệm Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ Câu : _ đến chương trình viết PASCAL sau : PROGRAM GiaiPTBac2; uses crt; var A, B, C : real; DELTA, X1, X2 : real; BEGIN write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’); readln(A, B, C); DELTA := B*B – 4*A*C ; if DELTA B (*) C N gian lận 100 D “A nho hon B” Câu : _ tuyên bố sau lấy làm biểu thức điều kiện cấu tạo rẽ nhánh ? A 100 > 99 (*) B “A > B” C “A nho hon B” D “false” Câu : _ chọn phát biểu sai phát biểu sau : A Để mô tả việc lặp tái diễn số làm việc (hoặc câu lệnh) thuật toán ta dùng cấu trúc lặp B Tùy ngôi trường hợp cụ thể (khi mơ tả thuật tốn), ta biết trước chu kỳ lặp, ta không yêu cầu không xác định trước tần số lặp thao tác làm việc C hoàn toàn có thể dùng kết cấu lặp để cầm cho kết cấu rẽ nhánh mơ tả thuật tốn (*) D Khơng thể mơ tả thuật tốn ngơn ngữ xây dựng bậc cao ko dùng kết cấu lặp Câu 10 : _ chọn phát biểu tuyên bố sau : A hoàn toàn có thể dùng câu lệnh FOR – vày để cầm cho câu lệnh lặp WHILE – bởi B Câu lệnh lặp không xuất đứng sau từ khóa THEN cấu tạo rẽ nhánh C Câu lệnh rẽ nhánh không xuất cấu tạo lặp D Một kết cấu lặp xuất cấu tạo lặp khác (*) Câu 11 : _ đến hai dạng lặp FOR – vị PASCAL sau : Dạng lặp tiến : FOR := TO vị ; Dạng lặp lùi : FOR := DOWNTO vì ; Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ lựa chọn phát biểu sai phát biểu đưới dây : A biến đổi đếm đổi thay đơn, thường sẽ có kiểu nguyên B với mức giá trị đổi mới đếm khoảng từ quý giá đầu cho giá trị cuối, câu lệnh sau do thực lần C Phải gồm lệnh thay đổi biến đếm sau DO cấu trúc lặp này, giá chỉ trị biến chuyển đếm khơng tự động điều chỉnh sau lần thực câu lệnh lặp (*) D Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau vị thực tuần tự, với biến đếm nhận cực hiếm từ quý giá đầu mang lại giá trị cuối Câu 12 : _ mang đến hai dạng lặp FOR – bởi PASCAL sau : Dạng lặp tiến : FOR := TO vị ; Dạng lặp lùi : FOR := DOWNTO bởi vì ; chọn phát biểu tuyên bố sau : A Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau do thực lần B Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau do thực tuần tự, với đổi thay đếm nhận quý giá từ quý hiếm đầu mang lại giá trị cuối C Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau bởi khơng thực lần nào, trường hợp giá trị cuối nhỏ dại giá trị đầu (*) D Biểu thức quý giá đầu biểu thức quý giá cuối thuộc đẳng cấp số thực Câu 13 : _ Trong ngữ điệu lập trình bậc cao thường xuyên có cấu tạo lặp nhằm mô tả bài toán lặp lặp lại số thao tác điều kiện đến trước thỏa mãn Để tổ chức triển khai việc lặp PASCAL dùng câu lệnh WHILE – DO gồm dạng : WHILE vày ; chọn phát biểu không nên phát biểu : A Điều kiện biểu thức mang lại giá trị xúc tích B Về phương diện cú pháp, biểu thức điền vào điều kiện cấu tạo WHILE – bởi điền vào điều kiện cấu tạo rẽ nhánh IF – THEN C Khơng cần phải có lệnh biến hóa điều kiện câu lệnh sau DO cấu trúc lặp này, giá trị biểu thức điều kiện tự động hóa điều chỉnh sau lần thực câu lệnh lặp (*) D trường hợp khơng tất cả lệnh biến đổi điều khiếu nại câu lệnh sau DO gặp tượng lặp vơ hạn thực chương trình, nghĩa lặp khơng giới hạn được, Câu 14 : _ Trong ngôn từ lập trình bậc cao thường xuyên có cấu tạo lặp nhằm mơ tả câu hỏi lặp lặp lại số thao tác làm việc điều kiện mang đến trước vừa lòng Để tổ chức triển khai việc lặp PASCAL cần sử dụng câu lệnh WHILE – DO có dạng : WHILE do ; lựa chọn phát biểu phát biểu : A Biểu thức đk tính kiểm tra, biểu thức sai câu lệnh sau bởi vì thực B Câu lệnh sau vày thực lần C điều kiện cấu trúc lặp WHILE – vày biểu thức hình dạng nguyên giao diện kí tự D Khi khẳng định trước tần số lặp dùng kết cấu lặp WHILE – do (*) Một số thắc mắc trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ Câu 15 : _ mang đến chương trình viết ngơn ngữ PASCAL sau : PROGRAM Inso; Uses crt; Var M, N, I : integer; BEGIN clrscr; M := ; N := ; For I := to 10000 Begin if ( (I mod 3) = ) then M := M + ; if ( (I mod 3) = ) and ( (I gian lận 5) = ) then N := N + ; End; writeln( M,‘ ’, N ); readln over Phát biểu chương trình ? A Đây công tác đếm số số nguyên khoảng chừng từ đến 10000 bội số 3; B Đây công tác đếm thơng báo hình khoảng từ đến 10000 gồm số nguyên bội số gồm số bội số phổ biến 5; (*) C Đây chương trình đếm số số nguyên nhỏ 10000 phân tách hết mang đến 3; D Đây chương trình đếm số số nguyên khoảng tầm từ đến 10000 bội số 5; Câu 16 : _ Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phương diện cú pháp phương pháp viết câu lệnh ghép sau ? A Begin : A := ; B := ; kết thúc ; B Begin ; A := ; B := ; kết thúc ; C Begin A := ; B := ; end : D Begin A := ; B := ; end ; (*) Câu 17 : _ trong ngơn ngữ lập trình sẵn Pascal, câu lệnh sau ? A If ; then B If then ; (*) C If ; then ; D If then Câu 18 : _ trong ngơn ngữ xây dựng Pascal, câu lệnh sau ? A If ; then ; else ; B If ; then else ; C If then ; else ; D If then else ; Câu 19 : _ vào ngơn ngữ thiết kế Pascal, câu lệnh sau ? Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ A If then ; else ; B If then else ; (*) C If ; then else ; D If ; then ; else ; Câu đôi mươi : _ trong ngơn ngữ thiết kế Pascal, câu lệnh sau ? A If a = then a := d + ; else a := d + ; B If a = then a := d + else a := d + ; (*) C If a = then a := d + else a := d + ; D If a = then a := d + else a := d + Câu 21 : _ trong ngơn ngữ thiết kế Pascal, câu lệnh sau ? A If a = then a := d + ; b := else a := d + ; B If a = then Begin a := d + ; b := ; kết thúc ; else a := d + ; C If a = then Begin a := d + ; b := kết thúc else a := d + ; (*) D If a = then Begin a := d + ; b := ; end else a := d + Câu 22 : _ trong ngơn ngữ lập trình sẵn Pascal, phát biểu sau cùng với câu lệnh rẽ nhánh if… then…? A trường hợp sau then muốn thực các câu lệnh câu lệnh phải kê hai lốt ngoặc đơn; B nếu sau then ý muốn thực các câu lệnh câu lệnh phải kê Begin kết thúc ; (*) C trường hợp sau then ước ao thực các câu lệnh câu lệnh phải kê hai cặp vệt ngoặc nhọn; D trường hợp sau then ao ước thực nhiều câu lệnh câu lệnh phải kê Begin over Câu 23 : _ trong ngơn ngữ lập trình Pascal, tuyên bố sau với câu lệnh rẽ nhánh if…then… else…? Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ A giả dụ sau then mong muốn thực các câu lệnh câu lệnh phải để hai dấu ngoặc đơn; B nếu sau then ao ước thực những câu lệnh câu lệnh phải để Begin kết thúc ; (*) C nếu sau then ước ao thực các câu lệnh câu lệnh phải để hai cặp vệt ngoặc nhọn; D giả dụ sau then hy vọng thực các câu lệnh câu lệnh phải kê Begin end Câu 24 : _ vào ngơn ngữ lập trình Pascal, tuyên bố sau với câu lệnh rẽ nhánh if…then… else…? A giả dụ sau else mong muốn thực những câu lệnh thí câu lệnh phải đặt hai dấu ngoặc đơn; B nếu như sau else ước ao thực những câu lệnh thí câu lệnh phải để Begin End; (*) C giả dụ sau else mong thực nhiều câu lệnh thí câu lệnh phải đặt hai cặp vệt ngoặc nhọn; D nếu sau else ước ao thực các câu lệnh thí câu lệnh phải đặt Begin End; Câu 25 : _ trong ngơn ngữ lập trình Pascal, phát biểu sau ? A Sau câu lệnh đầu gồm dấu chấm phẩy “ ; ” B Trước lệnh else bắt buộc phải có lốt chấm phẩy “ ; ” C gồm phân biệt chữ hoa chữ thường D Câu lệnh trước câu lệnh over không thiết phải gồm dấu chấm phẩy “ ; ” (*) Câu 26 : _ trong ngơn ngữ thiết kế Pascal, mong muốn kiểm tra đồng thời ba giá trị A, B, C bao gồm lớn xuất xắc khơng ta viết câu lệnh If mang lại ? A If A, B, C > then …… B If (A > 0) & (B > 0) và (C > 0) then …… (*) C If A>0 và B>0 and C>0 then …… D If (A>0) or (B>0) or (C>0) then…… Câu 27 : _ vào ngơn ngữ lập trình Pascal, khoác cú pháp câu lệnh sau với kết cấu lặp For gồm lệnh ? A For i := khổng lồ 100 a := a – ; (*) B For i := lớn 100 do; a := a – ; C For i := lớn 100 a := a – D For i := ; lớn 100 a := a – ; Câu 28 : _ vào ngơn ngữ lập trình sẵn Pascal, mặt cú pháp câu lệnh sau với cấu tạo lặp For có nhiều lệnh ? A For i := to lớn 100 a := a – ; b := a – c ; EndFor ; B For i := to lớn 100 Begin a := a – ; b := a – c ; End; C For i := lớn 100 Begin a := a – ; b := a – c End; (*) D For i := to 100 a := a – ; b := a – c ; Câu 29 : _ trong ngơn ngữ lập trình sẵn Pascal, mặt cú pháp câu lệnh sau với kết cấu lặp While bao gồm lệnh ? A While a>5 Một số thắc mắc trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ a := a – ; (*) B While a>5 ; a := a – C While a>5 a := a – ; D While a>5 ; a := a – ; Câu 30 : _ vào ngơn ngữ thiết kế Pascal, phương diện cú pháp câu lệnh sau với cấu trúc lặp While bao gồm lệnh ? A While a>5 & a5) and (a5) và (a5) and (a5 a := a – ; b := a – c ; EnWhile ; B While a>5 ; Begin a := a – ; b := a – c ; End; C While a>5 a := a – ; b := a – c ; D While a>5 ; Begin a := a – ; b := a – c End; (*) Câu 32 : _ Trong ngữ điệu lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau chuyển hình kết ? For i := 10 downto write(i, ‘ ’); A 10 B 10 (*) C Đưa 10 dấu giải pháp D Không chuyển kết Câu 33 : _ vào ngơn ngữ xây dựng Pascal, đoạn công tác sau gửi hình kết ? For i := 10 to write(i, ‘ ’); A 10 B 10 C Đưa 10 dấu cách D Khơng gửi kết (*) Câu 34 : _ vào ngơn ngữ thiết kế Pascal, đoạn công tác sau thực cơng câu hỏi ? i := ; while i write(i, ‘ ’) ; A Đưa hình 10 chữ số ; B Khơng gửi thơng tin gì; (*) C Lặp vơ hạn việc đưa hình số ; D Đưa hình chữ số ; Câu 35 : _ Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn công tác sau cho kết hình cùng với i thay đổi số nguyên ? For i := khổng lồ 100 if i gian lận = then write(i, ‘ ’); A … 100 ; B 91827364554637281; Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 Trang _ C 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99; (*) D 9 9 9 9 9 Câu 36 : _ trong ngơn ngữ lập trình sẵn Pascal, đoạn công tác sau thực cơng việc ? T := ; For i := lớn N If (i hack = 0) or (i gian lận = 0) then T := T + i ; A Tính tổng số phân tách hết mang lại phạm vi từ cho N ; (*) B Tính tổng cầu thực N ; C Tính tổng số chia hết cho phạm vi từ đến N ; D Tìm ước số số N ; Câu 37 : _ trong ngơn ngữ xây dựng Pascal, đoạn lịch trình sau thực cơng việc ? T := ; For i := khổng lồ N If (i mod = 0) and (i thủ thuật = 0) then T := T + i ; A Tính tổng số chia hết cho phạm vi từ mang lại N ; B Tính tổng cầu thực N ; C Tính tổng số chia hết mang đến phạm vi từ cho N ; (*) D Tìm mong số số N ; Câu 38 : _ Trong ngôn từ lập trình Pascal, cho biết giá trị M sau thực đoạn chương trình sau với a=19 b=12 ? M := a ; If a vị ; lựa chọn phát biểu không đúng phát biểu : A i u khiếu nại biểu thức mang đến giá trị ngắn gọn xúc tích B Về phương diện cú pháp, biểu thức i n vào i u kiện kết cấu WHILE –