Trắc Nghiệm Tin Học 11 Chương 4 Có Đáp Án

Mời các bạn cùng xem thêm “Đề cương cứng ôn tập Chương IV môn Tin học lớp 11”. Tư liệu hệ thống kim chỉ nan Kiểu dữ liệu có cấu tạo từ đó cung cấp các thắc mắc trắc nghiệm, từ luận đã giúp các bạn nhớ con kiến thức, giải bài xích tập cấp tốc hơn chuẩn bị cho kỳ thi học tập kỳ .


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 4 có đáp án

*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV MÔN TIN HỌC LỚP 11 CHƯƠNG IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚCA/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT  Kiểu dữ liệu có cấu trúc được kiến thiết từ rất nhiều kiểu dữ liệu đã bao gồm theo qui tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp  Mảng một chiều:  Mảng một chiều là hàng hữu hạn các thành phần cùng hình trạng  Khái báo: C1: Var : array of ; C2: Type = array of ; Var : ;  Tham chiếu thành phần mảng: tên phát triển thành mảng.  Kiểu dữ liệu xâu:  Xâu là hàng kí trường đoản cú trong bộ mã ASCII, con số kí tự trong xâu là độ dài của xâu, xâu gồm độ lâu năm =0 hotline là xâu rỗng, kí hiệu: ’’, độ dài lớn số 1 của xâu không vượt thừa 255  Khai báo: C1: Var : String<độ dài lớn số 1 của xâu>; C2: Type = string; Var : ;  Tham chiếu thành phần xâu: tên đổi mới xâu  Các làm việc xử lí thường áp dụng o Phép ghép xâu: (+) o Phép so sánh: >, =, + Copy(s, vt, n) + Pos (s1,s2) + Upcase(ch)B/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1/ Một số câu hỏi trắc nghiệm:Câu 1. đưa sử mảng A được khai báo như sau: Var A:array<-2..10> ofinteger; Để tham chiếu đến thành phần thứ 3 của mảng, ta viết A. A<2> B. A<3> C. A<0> D. Quan trọng tham chiếu được vì kiểu chỉ số không nên Câu 2. Hãy mang lại biết bộ phận thứ 10 của mảng C có mức giá trị là bao nhiêu?For i:=1 khổng lồ 100 bởi vì C:=1; A. 100 B. 1 C. 10 D. Tất cả đều saiCâu 3. Cho xâu S1="Dat chuan quoc gia" với xâu S2="Duc Trong". Thủ tụcCopy(S1,1,Length(S2)) cho công dụng là: A. "Dat chuan" B. "Duc Trong" C. "quoc gia" D. "Duc vào Dat chuan quoc gia"Câu 4. đến xâu S1="Tin hoc khoi 11 rat kho" cùng xâu S2="Hoc sinh". Thủtục Delete(S1,9,Length(S2)) cho kết quả là: A. "khoi 11 " B. "Tin hoc" C. "Hoc sinh" D. "Tin hoc rat kho"Câu 5.

Xem thêm: Cách Trồng Cây Đinh Lăng Trong Chậu Làm Dược Liệu Quý Chữa Bệnh

Cho S hình dáng số thực, i với n thuộc hình dáng số nguyên. Để tính tổng bìnhphương những số chẵn từ là một đến n, câu lệnh nào sau đây đúng? A. For i:=3 lớn n vì chưng If i mod 2=0 then S:=S+sqt(i); B. For i:=1 to lớn n vày S:=S+sqt(i); C. For i:=1 lớn n bởi If i hack 2=0 then S:=S+sqr(i); D. For i:=n downto 1 do If i mod đôi mươi then S:=S+sqt(i);Câu 6. Cho thấy thêm kết quả của đoạn chương trình sau: S:=0; For i:=1 khổng lồ 6 vì If (i mod 2=0) then S:=S+i; Write(S); a 3 b 12 c 6 d 9Câu 7. Cho biết thêm kết quả của đoạn công tác sau: S:=0; i:=0; While S c trăng tròn d 10Câu 8. Cho thấy thêm kết trái của đoạn lịch trình sau: S:=0; For i:=1 to lớn 10 vày If (i gian lận 3=0) Or (i hack 4=0) then S:=S+i;Write(S); a 15 b 45 c 30 d 0Câu 9. Cho thấy kết trái của đoạn lịch trình sau: T:=0; For i:=1 to lớn 10 do T:=T+i; Write(i); a 1 b 55 c 10 d 0Câu 10. Mang lại khai báo sau: Var C:array<1..5> of integer; . Để tàng trữ biến Ccần bao nhiêu byte cỗ nhớ? a 2 b 5 c 10 d 1Câu 11. Mảng là kiểu tài liệu có cấu trúc vì : a Được thành lập từ những kiểu dữ liệu chuẩn. B Khai báo biến hóa mảng sống dạng phức tạp. C là 1 trong dãy các phần tử khác kiểu cơ mà mỗi phần tử có một chỉ số khácnhau. D Là hàng các bộ phận bất kì cơ mà mỗi phần tử có một chỉ số khác nhau.Câu 12. Hãy cho biết thêm dòng lệnh làm sao sau đây dùng để tạo hốt nhiên mảnggồm n số nguyên vào phạm vi trường đoản cú 0 cho 299 a For i:=1 lớn n vì chưng A:= random(0) - random(299); b For i:=1 to n do A:= random(1) - random(300); c For i:=1 khổng lồ n vày A:= random(300) - random(300); d For i:=1 khổng lồ n vày A:= random(299) - random(299); Câu 13. đến A=30, 15, 9, 23, 5, 27, 14 . Hãy cho biết thêm khai báo làm sao sauđây là đúng nhất? a Var A:array<"a".."g"> of byte; b Var A:array<1..7> of char; c Var A:array<1..7> of byte d Var A:array<5..30> of byte;Câu 14. Mang sử mảng A được khai báo như sau: Var A:array<-2..3> ofinteger; . Để tham chiếu đến bộ phận thứ 2 của mảng, ta viết a A<6> b A<2> c A<-1> d A(2)2/ Một số câu hỏi tự giải:Caâu 1: Vieát khai baùo xaâu cho chöông trình sau:Vieát chöông trình nhaäp töø baøn phím xaâu kí töï S1 coù ñoä daøi khoângquaù 100. Haõy taïo xaâu S2 goàm taát caû caùc chöõ soá coù vào S1.Caâu 2: mang đến xaâu S1 = ‘Hinh .1’ vaø xaâu S2 = ‘2’. Thuû tuïcInsert(S2,S1,6) mang đến keát quaû laø?Caâu 3: Ñieàn vaøo choã troáng … trong caâu sau:“Xaâu laø daõy … … … … … … … … … trong boä maõ ASCII”Caâu 4: Giaù trò cuûa xaâu S = ‘Em se la sở hữu xuan cua me’ Haõy söû duïngthuû tuïc Delete nhö theá naøo ñeå coùkeát quaû laø ‘Em la sở hữu xuan cua me’ ?Caâu 5: Haøm Pos(‘em’, ‘ngay mai em di bien nho ten em goi ve’) mang đến keátquảlaø?Caâu 6: đến xaâu S1=’Dat chuan quoc gia’ vaø xaâu S2=’Duc Trong’Haøm Copy(S1,1,Length(S2)); mang đến keát quaû laø?Caâu 7: đến xaâu S=’500 dong’. Haøm Length(S); mang lại keát quaû laø?Caâu 8: mang lại xaâu S=’Lop 11’. Haøm Upcase(S); mang lại keát quaû laø?Caâu 9: Vieát caáu truùc khai baùo bieán kieåu xaâu?Caâu 10: mang đến xaâu S=’TRAN VAN AN’. Ñeå tham chieáu ñeán kí töï ñaàutieân cuûa teân ta vieát nhö theá naøo?3/ một số trong những dạng bài xích tự luận:Câu 1: Taïo maûng B goàm n (n Type ArrInt = Array<1..Nmax> of Integer; Var i,n,dem: byte; B:ArrInt; Begin Clrscr; Write("Nhap so luong phan tu cua day so, N = "); Readln(N); For i:=1 to lớn N bởi Begin Write("Phan tu thu ",i," = "); Readln(B); End; dem:=0; For i:=1 to N vì chưng If B = 0 then dem:=dem+1; Write("Co ",dem," so hang trong với B teo gia tri bang 0"); Readln End.Câu 2: Taïo maûng C goàm n (n End; For i:=1 to lớn N vì write(C:5); Writeln; Min:=C<1>; For i:=2 to lớn N bởi vì If C d:=d+1; Write(i:5); End; Writeln; Writeln("Co ",d," so chan vào day"); Writeln("Tong cac so le trong day la : ",S); ReadlnEnd.Câu 4: Vieát chöông trình Pascal nhaäp töø baøn phím daõy A goàm n(n Writeln("Co ",d," so duong trong day"); Writeln("Tong cac so am vào day la : ",S); Readln End.Câu 5: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, viết chương trình nhập trường đoản cú bànphím số nguyên dương N (0 end; j:=0; For i:=1 khổng lồ N do If i mod 2 0 then begin j:=j+1; B:=A; end; writeln("Cac phan tu cua day B : "); For i:=1 to lớn j vị write(B:10:1); readlnEnd.Câu 6: Sử dụng ngôn từ lập trình Pascal, viết công tác nhập từ bànphím số nguyên dương N (0 begin write("Nhap lai, so phan tu cua day A(0 + Delete(s, 5, 4); + cho s1:=’Duc’; Insert(s1, s, 4); + Length(s) + Copy(s, 3, 8) + mang lại s1:=’Duc’; vt:=Pos (s1,s) + Upcase(S<5>);Câu 8/ Viết chương trình đến hàm copy và giấy tờ thủ tục Insert Sự không giống nhaugiữa hàm cùng thủ tục5/ Sách giáo khoa-Bài 1 đến bài bác 5 SGK trang 71 – 72-Bài 1; 2; 3 SGK trang 73-Bài 5; 6 SGK trang 79-Bài 10 SGK trang 80