Viết Chương Trình Pascal Tìm Giá Trị Lớn Nhất

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Program Cau2;

Uses crt;

Var i,n,max,min: integer;

a: array<1..100> of integer;

Begin

Clrscr;

Write(‘ Nhap do dai cua day so, n= ‘);

Readln(n);

Writeln(‘Nhap cac phan tu cua day so: ‘);

For i:= 1 to n do

Begin

Write(‘a<‘, i, ‘>= ‘);

Readln(a);

End;

max:= a<1>;

min:= a<1>;

For i:= 2 to n do

Begin

If max a then min:= a;

End;

Writeln(‘So lon nhat la max= ‘, max);

Writeln(‘So nho nhat la min= ‘, min);

Readln;

End.C1:

Program Max_Min; Uses crt; Var a,b,c,d:integer; max,min:integer; Begin clrscr; write("nhap so thu nhat :"); readln(a); max:=a; min:=a; write("nhap so thu hai :"); readln(b); if maxb then min:=b; write("nhap so thu ba :"); readln(c); if maxc then min:=c; write("nhap so thu tu :"); readln(d); if maxd then min:=d; writeln("So lon nhat la :",max); writeln("So nho nhat la :",min); readln; End.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm giá trị lớn nhấtc2:

Program viet_ra_so_lon_nhat_va_nho_nhat;Uses crt;Const n=10;Var a,max,min,i:integer;Beginclrscr; for i:=1 to n do Begin Write("Nhap so thu ",i," :"); readln(a); If i=1 then begin max:=a; min:=a; end; if maxa then min:=a; End; writeln("so lon nhat la :",max," So nho nhat la:",min); readln;End.


C1:

C1:

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu hai :"); readln(b);

if maxb then min:=b;

write("nhap so thu ba :"); readln(c);

if maxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

if maxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln; End.


Tính tổng các số lớn hơn 0 của dãy n số được nhập từ bàn phím

câu 2 : viết chương trình tính trung bình cộng và đưa ra màn hình giá trị trung bình cộng đó của mảng các số nguyên được nhập từ bàn phím

Các bạn giúp tớ với mai tớ kiểm tra thực hành !!!


Viết chương trình nhập vào 1 dãy số gồm n số nguyên dương + In dãy số ra màn hình+ Cho biết dãy có bao nhiêu số chẵnGiúp mình nhanh vs m.n mai mình thi r


Viết chương trình nhập một dãy số nguyên gồm n phần tử từ bàn phím đưa rãi vừa nhập ra màn hình tìm giá trị nhỏ nhất đưa kết quả ra màn hình.

Xem thêm: Những Cây Bonsai Đẹp Nhất Thế Giới, Những Mẫu Bonsai Mini Đẹp Nhất Thế Giới


Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm n phần tử từ bàn phím đưa rãi vừa nhập ra màn hình Tìm giá trị lớn nhất trong dãy đưa kết quả tìm được ra màn hình.


Mọi người giúp em bài này với ạ

Nhập một dãy số nguyên cho đến khi tổng của chúng lớn hơn 100.

Xuất ra màn hình các kết quả sau:

+ Dãy số vừa nhập sau khi đã sắp xếp theo chiều tăng dần (mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách)

+ Tổng các số là bội số của 3.

+ Số lớn nhất của dãy

+ Số lượng số là bội của 3


Hãy viết chương trình nhập vào 1 dãy N số nguyên từ bàn phím ( N là số nguyên dương đc nhập vào bàn phím ) .tính và in ra màng hình các yêu cầu sau :

a) Tính tổng các số vừa nhập

b) Tính tích các số vừ nhập

c) Tính trung bình của các số vừa nhập

d) HÃy tìm số lớn nhất và bé nhất


Viết chương trình sử dụng biến mảng để tính tổng các phần tử lớn hơn 0 của dãy N số nhập vào từ bàn phím?

Please, help me!


Em hãy viết chương trình pascal nhập một mảng số nguyên gồm n phần tử với n được nhập từ bàn phím in rãi vừa nhập ra màn hình và tính tổng các phần tử trong mảng đưa kết quả ra màn hình.


Bài 1: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên A và B, in ra hú tự từ bé đến lớn.