Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

I. Những bài tập viết chương trình tìm giá trị bé dại nhất, giá bán trị khủng nhất.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

1. Viết lịch trình tìm giá trị nhỏ tuổi nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).

*
Viết lịch trình pascal search số lớn số 1 và bé dại nhất" width="594">

2. Viết công tác tìm giá chỉ trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập trường đoản cú bàn phím).

*
Viết công tác pascal kiếm tìm số lớn số 1 và bé dại nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết lịch trình tìm giá bán trị bự nhất, nhỏ nhất vào 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhì :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu bố :"); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

End.

Xem thêm: Vì Sao Cây Trên Cạn Bị Ngập Úng Lâu Sẽ Chết ? Vì Sao Cây Trên Cạn Bị Ngập Úng Lâu Sẽ Chết

4. Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn tốt nhất và cực hiếm trung bình của danh sách ra màn hình

*
Viết chương trình pascal search số lớn số 1 và nhỏ dại nhất (ảnh 3)" width="597">

II. Các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal 

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ tiến hành thực hiện, còn nếu đk false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được sử dụng trong trường hợp nhằm so sánh các phép toán hoặc những phép toán gồm điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Nghĩa là lặp với tần số biết trước, nếu ta hiểu rằng số lần tái diễn của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ sử dụng for…do….

For := to lớn do

Trong đó: 

Biến tất cả kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải to hơn giá trị đầu với là kiểu dáng số nguyên.Câu lệnh có thể là câu lệnh đối chọi (một lệnh) tốt lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ là một tới 10 bởi Pascal

*
Viết công tác pascal tìm kiếm số lớn nhất và bé dại nhất (ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… nghĩa là lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước và nhờ vào vào một điều kiện ví dụ và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai.

Trong Pascal câu lệnh lặp cùng với số lần chưa biết trước là: 

while do ;

Ví dụ: Tính S là tổng những số từ bỏ nhiên thế nào cho số S nhỏ tuổi nhất để S > 1000

*
Viết lịch trình pascal search số lớn số 1 và nhỏ nhất (ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu trúc trong công tác pascal lớp 11

1. Kết cấu rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh có dạng: 

- Dạng thiếu: If then (đã được học ở lớp 8)

- Dạng đầy đủ If then else

Ở dạng đầy đủ câu lệnh được hiểu như sau: trường hợp đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.

Ví dụ: ví như x := to do ;

Ví dụ: 

For i:=1 khổng lồ 5 bởi vì writeln(‘i= ’,i);

Ta được hiệu quả như sau: 

*
Viết chương trình pascal search số lớn nhất và nhỏ dại nhất (ảnh 6)" width="267">

- Dạng lặp lùi