I. Các bài tập viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.

Đang xem: Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất trong 3 số

1. Viết chương trình tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

*

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất” width=”594″>

2. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

*

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 2)” width=”600″>

3. Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Max_Min;

Uses crt;

Var a,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write(“nhap so thu nhat :”); readln(a);

max:=a; min:=a;

write(“nhap so thu hai :”); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write(“nhap so thu ba :”); readln(c);

ifmaxc then min:=c;

write(“nhap so thu tu :”); readln(d);

ifmaxd then min:=d;

writeln(“So lon nhat la :”,max);

writeln(“So nho nhat la :”,min);

readln;

End.

Xem thêm: Vì Sao Cây Trên Cạn Bị Ngập Úng Lâu Sẽ Chết ? Vì Sao Cây Trên Cạn Bị Ngập Úng Lâu Sẽ Chết

4. Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình

*

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 3)” width=”597″>

II. Các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal 

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu điều kiện false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được dùng trong trường hợp để so sánh các phép toán hoặc các phép toán có điều kiện.

Ví dụ: So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình 

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. nghĩa là lặp với số lần biết trước, nếu ta biết được số lần lặp lại của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ sử dụng for…do….

For := to do

Trong đó: 

Biến có kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu và là kiểu số nguyên.Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn (một lệnh) hay lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ 1 tới 10 bằng Pascal

*

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 4)” width=”468″>

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… nghĩa là lặp với số lần chưa biết trước và phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể và chỉ dừng lại khi điều kiện đó sai.

Xem thêm: 3 Bước Thực Hiện Các Chế Độ Giặt Của Máy Giặt Panasonic Nhanh Chóng

Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước là: 

while do ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số tự nhiên sao cho số S nhỏ nhất để S > 1000

*

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 5)” width=”401″>

III. Những cấu trúc trong chương trình pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh có dạng: 

– Dạng thiếu: If then (đã được học ở lớp 8)

– Dạng đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được hiểu như sau: Nếu đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.

Ví dụ: Nếu x := to do ;

Ví dụ: 

For i:=1 to 5 do writeln(‘i= ’,i);

Ta được kết quả như sau: 

*

Viết chương trình pascal tìm số lớn nhất và nhỏ nhất (ảnh 6)” width=”267″>

– Dạng lặp lùi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *