Viết chương trình pascal tìm số nguyên tố

Dưới đây là viết lịch trình kiểm tra số nguyên tố vào pascal mới nhất được cập nhập bởi vì ucozfree.com hãy xem thêm chương trình kiểm soát số thành phần ngay dưới nha.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số nguyên tố

Video khám nghiệm n tất cả phải số yếu tố không

Viết chương trình soát sổ số nguyên tố

Bài toán chất vấn số thành phần như sau: Viết lịch trình Pascal kiểm tra một số trong những n (n Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out Chứa số n Yes (No)

Thuật toán khám nghiệm số nguyên tố

Dữ liệu trong Pascal thì lưu trong file “nguyento.inp” còn trong Scratch thì lưu trong mảng “Dãy số”.

Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố hay không.

Ví dụ: N = 19 kết quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 hiệu quả là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số thoải mái và tự nhiên bất kỳ.

Output: vấn đáp “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” phụ thuộc vào N.

Lưu ý: Số nguyên tố là số chỉ hoàn toàn có thể chia hết cho 1 và thiết yếu nó ( N ).

Xem thêm: Một Số Cách Chuyển Video Từ Iphone Sang Máy Tính Bằng Itunes

*

Hướng dẫn:

Bài toán được tiến hành qua 3 bước ví dụ như sau:

– thông báo nhập liệu, với nhập tài liệu vào cho N – thực hiện kiểm tra N có phải là số nguyên tố giỏi không: – Xuất câu vấn đáp “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo giá trị của biến

Chương trình:

Program SNT;Uses crt;Var n , i :Integer; // Khai bao bien su dungBEGIN Write(‘Nhap vao mot so:’); // Thong bao nhap lieu Readln(n); // Nhap gtri N, (voi &N la lay d/c bien N) i := round( sqrt(n) ); If( n hack i 0) then // Xuat cau tra loi cuoi cung Writeln(‘ N la so nguyen to’) Else Writeln(‘ N khong la so nguyen to’); Readln;END.

Chương trình kiểm tra số thành phần trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;var m:longint;f:text;------ chuong trinh bé kiem tra so nguyen to lớn ----function ngto(n:longint):boolean;var i:longint;begin if n thực ra khi thạo một ngôn ngữ lập trình rồi thì bạn chỉ việc nắm vững thuật toán là có thể code trên các ngôn ngữ khác.

Một số bài tập kiểm tra số yếu tố pascal

Bài 1: Nhập vào một số trong những nguyên ko âm, kiểm soát xem nó có phải là số nguyên tố tuyệt không?

Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var i,n: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘KIEM TRA SO NGUYEN TO:’); Writeln(‘—————————‘); Write (‘Nhap so can kiem tra n = ‘); readln(n); If (n=0) or (n=1) then Writeln(n,’ Khong phai la so nguyen to’) Else Begin i:=1; Repeat i:= i+1; Until (n hack i= 0) or (i*i>n); If i*i>n then Writeln (n,’ la so nguyen to’) Else Writeln (n,’ khong phai la so nguyen to’); End; Readln; End.

Bài 2: In ra các số nguyên tố nhỏ dại hơn hoặc bởi N (N là số nguyên ko âm được nhập tự bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var n,i,t: integer; Begin Clrscr; Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO Writeln(‘————————–‘); Write(‘Nhap n = ‘);readln(n); If n Writeln(‘Khong teo so nguyen to lớn nao Else Begin Writeln(‘Cac so nguyen to lớn For i := 2 lớn n vì Begin t:= 1; Repeat t:= t+1; Until ( i thủ thuật t = 0) or ( t*t>i ) ; If( t*t>i) then Write(i:4); End; Readln; End.

Trong thuật toán Scratch bên trên đã sử dụng thuật toán cộng dồn để đếm số ước, còn vào code pascal thì lại cần sử dụng một nghệ thuật khác sẽ là gài để nếu thấy số nguyên bao gồm thêm một ước không phải là một trong những và thiết yếu nó thì xác minh ngay đó chưa phải là số nguyên tố.

Rõ ràng là hai thuật toán trên hơi không giống nhau mình thì thích cách viết gài như vào Pascal, các bạn hãy dùng kỹ năng này nhằm viết lại công tác trong Scratch xem vậy nào nha.