VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG STRUCT

Đề bài: Viết chương trình làm chủ sinh viên vào C/C++. Mỗi đối tượng người dùng sinh viên có những thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình và học lực.

Id là mã sinh viên tự động hóa tăng.

lúc khởi tạo, công tác sẽ phát âm file “student.txt” để lấy ra danh sách sinh viên đã làm được lưu trước đó.

Điểm trung bình là cực hiếm trung bình của 3 môn toán, lý và hóa.

học tập lực được xem như sau:

yêu thương cầu: tạo thành một thực đơn với các công dụng sau:

họ sẽ thực hiện struct để quan niệm một cấu tạo sinh viên, với một mảng struct để lưu trữ danh sách sinh viên. Sau đây là công việc cụ thể để thiết đặt chương trình quản lý sinh viên vào C/C++ bằng struct.

họ sẽ chế tạo một cấu tạo sinh viên như sau, diemTB sẽ được tính bằng trung bình của những môn toán, lý với hóa. hocluc đã được giám sát dựa vào diemTB như yêu ước của bài xích toán.

Bây giờ chúng ta cũng có thể sử dụng struct SinhVien với đơn giản và dễ dàng hơn bằng SV với từ bỏ khóa typedef, như sau:

Sau đó là danh sách các hàm mà bọn họ sẽ thực hiện trong chương trình quản lý sinh viên, những hàm này đang được hỗ trợ thân hàm sau đó:

Hàm này in ra một dòng bao gồm n cam kết tự “_”.

Tham số:

Thân hàm printLine():

Yêu ước của việc là id của sinh viên tự động hóa tăng.

Nên bọn họ sẽ chế tạo ra hàm này để lấy ra id lớn số 1 của danh sách sinh viên a<>.

Tham số:

Thân hàm idLonNhat():

Hàm này được áp dụng để thêm mới sinh viên vào danh sách sinh viên. Với hàm này chúng ta sẽ tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm nhapThongTinSV():

Thân hàm nhapSV():

Hàm này được sử dụng để cập nhật thông tin sinh viên theo ID. Cùng với hàm này họ sẽ bóc tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm capNhatThongTinSV():

Thân hàm capNhatSV():

Hàm này được áp dụng để xóa sv khỏi danh sách theo ID. Tình sinh viên tất cả ID đã mang lại trong danh sách, ví như tồn trên thì triển khai xóa sinh viên.

Tham số:

Thân hàm xoaTheoID():

Hàm này được sử dụng để kiếm tìm kiếm sinh viên trong list theo tên. Không biệt lập chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm timKiemTheoTen():

Thân hàm tinhDTB():

Thân hàm xeploai():

Hàm này được sử dụng để bố trí sinh viên theo điểm mức độ vừa phải theo máy tự tăng dần.

Tham số:

Thân hàm sapxepTheoDTB():

Hàm này được sử dụng để sắp xếp sinh viên theo thương hiệu theo máy tự tăng ngày một nhiều và không rõ ràng chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm sapXepTheoTen():

Hàm này được áp dụng để hiện nay thị danh sách sinh viên ra màn hình.

Tham số:

Thân hàm showStudent():

Hàm này được áp dụng để đọc danh sách sinh viên từ bỏ file.

Tham số:

cực hiếm trả về của hàm là số lượng sinh viên bao gồm trong tệp tin và list sinh viên.

Thân hàm docFile():

Hàm này được áp dụng để đọc danh sách sinh viên trường đoản cú file.

Tham số:

quý giá trả về của hàm là con số sinh viên bao gồm trong file và list sinh viên.

Thân hàm ghiFile():

Hàm main của họ được sử dụng để khởi tạo menu và tinh chỉnh và điều khiển chương trình quản lý sinh viên.

Giải thích chân thành và ý nghĩa của những biến:

khi khởi sinh sản chương trình bọn họ sẽ đọc list sinh viên có sẵn trong tệp tin sinhvien.txt, đồng thời kéo ra được con số sinh viên và id lớn số 1 hiện trên của list sinh viên.

Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct

sau đó menu điều khiển sẽ được hiển thị lên.

Thân hàm main():


sau đây là toàn thể code của chương trình thống trị sinh viên:

File: quanlysinhvien.cpp

#include#include#include #include #define MAX 100using namespace std;struct SinhVien int id; char ten<30>; char gioiTinh<5>; int tuoi; float diemToan; float diemLy; float diemHoa; float diemTB = 0; char hocluc<10> = "-";;typedef SinhVien SV;void printLine(int n);void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);void nhapSV(SV a<>, int id, int n);void capNhatThongTinSV(SV &sv);void capNhatSV(SV a<>, int id, int n);int xoaTheoID(SV a<>, int id, int n);void timKiemTheoTen(SV a<>, char ten<>, int n);void tinhDTB(SV &sv);void xeploai(SV &sv);int idLonNhat(SV a<>, int n);void sapxepTheoDTB(SV a<>, int n);void sapXepTheoTen(SV a<>, int n);void showStudent(SV a<>, int n);int docFile(SV a<>, char fileName<>);void ghiFile(SV a<>, int n, char fileName<>);void pressAnyKey();int main() { int key; char fileName<> = "sinhvien.txt"; SV arraySV; int soluongSV = 0; int idCount = 0; // nhap danh sach sinh vien tu tệp tin soluongSV = docFile(arraySV, fileName); idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV); while(true) { cout > key; switch(key){ case 1: cout 0) int id; cout > id; capNhatSV(arraySV, id, soluongSV); else{ cout 0) int id; cout > id; if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) printf("nSinh vien teo id = %d da bi xoa.", &id); soluongSV--; else cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout = 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi"); else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha"); else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh"); else strcpy(sv.hocluc, "Yeu"); void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; sv.id = id; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void nhapSV(SV a<>, int id, int n) printLine(40); printf("n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1); nhapThongTinSV(a, id); printLine(40);void capNhatThongTinSV(SV &sv) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void capNhatSV(SV a<>, int id, int n) int found = 0; for(int i = 0; i a.diemTB) tmp = a; a = a; a = tmp; void sapXepTheoTen(SV a<>, int n) //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan SV tmp; char tenSV1<30>; char tenSV2<30>; for(int i = 0;i 0) tmp = a; a = a; a = tmp; int idLonNhat (SV a<>, int n) int idMax = 0; if (n > 0) idMax = a<0>.id; for(int i = 0;i idMax) idMax = a.id; return idMax;int docFile(SV a<>, char fileName<>) { file * fp; int i = 0; fp = fopen (fileName, "r"); cout
► bài bác tập bớt phân, thụ tinh Sinh học 9 Cô Dương Thu Hà HOCMAI► SUBSCRIBE: http://bit.ly/youtubeHOCMAI► THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT: http://bit.ly/chuongtrinhhoctotbutphadiemso1920►Hotline : 19006933 nhánh 2► Page: facebook.com/THCS.Tieuhoc

In addition to lớn looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

*

Download image here

Lần đầu tập dancing như một TikToker chuyên nghiệp hóa | SCHANNEL x OOPS! CREW | Public Dance Challenge

Watch the đoạn clip below.

Xem thêm:


Sắm tức thì Loa bluetooth LG Xboom 360 RP4 chill không còn nấc: https://cellphones.com.vn/loabluetoothlgxboom360rp412e.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/loabluetoothlgxboom360rp412e.html_25122021Mua ngay máy tính bảng ipad Pro 12.9 bớt đến 3,5 triệu đồng: https://cellphones.com.vn/ipadpro1292021.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/ipadpro1292021.html_25122021???? Sửa chữa điện thoại laptop giá rất tốt uy tín mang ngay tại Điện Thoại Vui : https://dienthoaivui.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/4???? Điện thoại Phụ kiện GIÁ TỐT NHẤT CHÍNH HÃNG tại CellphoneS: https://cellphones.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=schannel_refer???? Subscribe kênh Youtube của CellphoneS: https://bit.ly/3yKDxMO✌️ tương tác quảng cáo, hợp tác Huy: partners.schannel
gmail.com hoặc https://www.facebook.com/huy.nl???? lượt thích Facebook của SchanneI: http://fb.com/schanneI.vn???? Subscribe SchanneI để xem ngay video mới nhất: ➤ http://bit.ly/SubscribeSchanneI0:00 Thông điệp vũ trụ 2:54 Ngày đầu lòng tin vùn vụt6:52 Ngày 2 trầy da tróc vẩy8:50 Ngày 3 Minh Mux có thật sự dancing được? 9:40 Ngày 4 bị cô giáo Xoăn mắng 12:05 Ngày 5 không tập nữa cửa hàng chúng tôi đi shopping13:27 Ngày 6 ghép quy củ cùng Oops và chúng tôi sợ18:08 nhảy đầm xấu nhưng nên đẹp20:35 DDay PUBLIC DANCE CHALLENGE


*

Download image here

VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4

Watch the clip below.


✔️ VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4✔️ trọng trách của sinh học tập Câu xác định nào dưới đây là đúng độc nhất vô nhị (đánh vết x vào đầu câu nhưng em lựa chọn )?Nhiệm vụ thiết yếu của Sinh học và của Thực đồ học là: nghiên cứu và phân tích hình thái, cấu tạo, đời sống, sự phong phú của sinh vật phân tích sinh đồ gia dụng để phát triển và bảo đảm an toàn chúng nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sư nhiều dang của sinh vật, mối quan hệ giữa những sinh vật với giữa các sinh trang bị với môi trường để áp dụng hợp lí, cải tiến và phát triển và bào vệ chúng phục vụ đời sống con người???? Để nhận những tài liệu ôn thi, ôn tập, toán nâng cao, bài tập rèn luyện, đề thi tìm hiểu thêm các em theo dõi trang trên Face book tại đây :???? https://www.facebook.com/kenhhoctoanonline/Trang web học toán : ???? http://hoctoanonline123.info/Cảm ơn quý vị chúng ta và những em sẽ xem video.hãy đăng ký kênh thủ đô hà nội vlog nhà nhấn chuông nhằm theo dõi các video mới nhất???? Đăng ký kết : https://goo.gl/uSThJq

*

Download image here

Cấu trúc dt của quần thể – bài 16 – Sinh học 12 – Cô Kim tuyến đường (DỄ HIỂU NHẤT)

Watch the đoạn phim below.