Viết chương trình xóa các ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.

- Chọn bài xích -Bài 11: vẻ bên ngoài mảngBài tập và thực hành thực tế 3Bài tập và thực hành thực tế 4Bài 12: vẻ bên ngoài xâuBài tập và thực hành 5Bài 13: Kiểu bạn dạng ghiGiải bài bác tập Tin học tập 11 trang 79, 80

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài Tập Tin học 11 – bài xích 12: loại xâu giúp HS giải bài xích tập, giúp cho những em hiện ra và phạt triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin với truyền thông:

Xâu: là 1 dãy kí tự vào bảng mã ASCII. Từng kí từ bỏ được hotline là 1 phần tử của xâu.Bạn sẽ xem: Viết công tác xóa các ký từ bỏ chữ số trong một xâu ký kết tự được nhập vào từ bàn phím.

Bạn đang xem: Viết chương trình xóa các ký tự chữ số trong một xâu ký tự được nhập vào từ bàn phím.

– con số kí tự vào xâu được gọi là độ dài của xâu .

– Xâu tất cả độ dài bằng 0 hotline là xâu rỗng.

– Tham chiếu tới bộ phận trong xâu được khẳng định thông qua chỉ số của phần tử trong xâu.

1. Khai báo

Để khai báo tài liệu kiểu xâu ta áp dụng tên dành riêng string, tiếp sau là dộ dài lớn số 1 của xâu(không vượt quá 255 kí tự để trong vệt ngoặc )

Cú pháp:

Var:string;HoặcVar :string;Ví dụ:

Var ten:string;Var chuthich:string;2. Các thao tác xử lí xâu:

a) Phép ghép xâu, kí hiệu là vệt (+), được sử dụng để ghép các xâu thành một. Rất có thể thực hiện nay ghép xâu đối với hằng và trở thành xâu.

Ví dụ:

‘Tin hoc’+ ’11’ sẽ đến xâu có công dụng là ‘Tin hoc 11’.

b) các phép so sánh như bởi (=), khác (), nhỏ tuổi hơn (+length(s) cho giá trị là độ nhiều năm xâu s.

+pos(s1, s2) mang đến vị trí xuất hiện thứ nhất của xâu s1 trong xâu s2.

+upcase(ch) cho vần âm in hoa ứng với vần âm trong ch.

Xem thêm: Người Yêu Dấu Hỡi Em Là Mặt Trời Trên 'Con Đường Hạnh Phúc'

3. Một trong những ví dụ

Ví dụ 1

program vd1;uses crt;vara,b:string;beginclrscr;write("nhap ho ten thu nhat:");readln(a);write("nhap ho ten thu hai :");readln(b);if length(a)>length(b) thenwrite(a)elsewrite(b);readkey;end.Kết quả:


*

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập hai xâu từ keyboard và chất vấn kí tự đầu tiên của xâu đầu tiên có trùng

Với kí tự cuối cùng của xâu máy hai không.

program vd2;uses crt;vara,b:string;beginclrscr;write("nhap xau thu nhat:");readln(a);write("nhap xau thu nhì :");readln(b);if a=bthen writeln("Trung nhau")elsewriteln("Khac nhau");readkey;end.Kết quả:


*

Ví dụ 3:

Viết công tác nhập xâu từ bàn phím rồi in nó theo lắp thêm tự ngược lại.

program vd2;uses crt;vara:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);write("xau dao nguoc la:");for i:=length(a) downto 1 dowrite(a);readkey;end.

*

Ví dụ 4:

Viết công tác nhập vào từ keyboard và gửi ra màn hình hiển thị xâu nhận được từ nó sau khi sa thải hết các dấu cách.

program vd2;uses crt;vara,b:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);b:="";for i:=1 to lớn length(a) doif a" "thenb:=b+a;write("xau sau thời điểm bo dau cach la",b);readkey;end.Kết quả:


*

Ví dụ 5:

Viết chương trình nhập vào từ keyboard xâu kí tự s1, sinh sản xâu s2 gồm toàn bộ các chữ số có trong xâu s1 (giữ nguyên sản phẩm tự lộ diện của bọn chúng ) cùng đưa công dụng ra màn hình.

program vd2;uses crt;vara,b:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);b:="";for i:=1 to length(a) doif ("0"=a)thenb:=b+a;write(b);readkey;end.